Menü
Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttműködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerdő Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Pályázat - Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
(6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.)  pályázatot hirdet a

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás
Humán Szolgáltató Központja
(6041 Kerekegyháza, Fő utca 76.)

Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására. • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 • A vezetői megbízás időtartama:
 • 2021. január 1-től 2025. december 31-ig 5 évre
 • A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, Fő u. 76. és a társulási feladatellátó helyek Ágasegyháza, Ladánybene, Fülöpháza és Kunbaracs
 • Az intézmény tevékenységi köre: étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítő szolgáltatás, támogató szolgáltatás
 • A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, a központ működésének szervezése Kerekegyháza, Ágasegyháza, Ladánybene, Kunbaracs, Fülöpháza településeken, különös tekintettel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (a továbbiakban: NM rendelet) foglaltakra, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire.
 • Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet előírásai irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • egyetemi vagy főiskolai végzettség az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti intézményvezetői munkakörre előírt szakképzettség, szakképesítés, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I. Rész, I. Alapellátások 1. pontjában előírt képesítés,
 • 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti szociális vezetőképzés teljesítése
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az intézménnyel határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre, teljes munkaidőre közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • büntetlen előélet, valamint ne álljon büntető eljárás hatálya alatt és a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételekre,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes szakmai önéletrajz;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai;
 • öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő szakmai gyakorlat igazolása;
 • 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, valamint a munkakörnek megfelelő, vagy a munkakörnek a részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra;
 • a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti szociális ágazati vezetőképzés teljesítését igazoló tanúsítvány, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a vezetőképzést 2022. december 31. napjáig teljesíti; vagy a mentességről
 • a pályázónak az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozata;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a beosztás betöltése esetén a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok;
 • nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat sikere esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • helyismeret
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban  2021. január 1. napján tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 10.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázat benyújtható elektronikusan a mark.kelemen@kerekegyhaza e-mail címre pdf formátumban, vagy
postai úton, Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás címére (6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/A) történő megküldésével, vagy
 • személyesen: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) titkárságra való leadásával.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői beosztás ellátására”

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a delegált szakértőkkel kiegészült szakértői bizottság véleményének ismeretében Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Tanácsa bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az intézményt és annak dokumentumait megismerhessék. A pályázattal kapcsolatos további információt Verosztáné Csorba Mónika aljegyző nyújt a (76) 546-041-es telefonszámon, illetve a verosztane@kerekegyhaza.hu e-mail címen.
 


Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerződött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerdő bölcsőde fejlesztése

Kerekegyerdő bölcsőde fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió erősítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az első világháború történelmi emlékét őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmű állítása”


A programot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékmű” felújítása

Testvér-települési programok és együttműködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erdő utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerdő Bölcsőde projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó

Emlékezzen rám


Még nem vagy tag? Kattints ide a regisztrációhoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR Bűnmegelőzési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rendőrség elérhetősége!

Rendőrkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rendőrőrs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgárőrség elérhetősége!

Kerekegyházi Polgárőr Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkereső
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGyűjtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány