Menü
Vegyen részt nyereményjátékunkban!


- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttm?ködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi T?zoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerd? Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Pályázat - Intézményvezet? (magasabb vezet?) beosztás ellátására.
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
(6041 Kerekegyháza, F? utca 47/a.)  pályázatot hirdet a

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás
Humán Szolgáltató Központja
(6041 Kerekegyháza, F? utca 76.)

Intézményvezet? (magasabb vezet?)
beosztás ellátására. • A közalkalmazotti jogviszony id?tartama:
 • határozatlan idej? közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege: teljes munkaid?
 • A vezet?i megbízás id?tartama:
 • 2021. január 1-t?l 2025. december 31-ig 5 évre
 • A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, F? u. 76. és a társulási feladatellátó helyek Ágasegyháza, Ladánybene, Fülöpháza és Kunbaracs
 • Az intézmény tevékenységi köre: étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, jelz?rendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás, családsegít? szolgáltatás, támogató szolgáltatás
 • A beosztáshoz tartozó, illetve a vezet?i megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezet?i irányítása, a központ m?ködésének szervezése Kerekegyháza, Ágasegyháza, Ladánybene, Kunbaracs, Fülöpháza településeken, különös tekintettel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelmér?l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és m?ködésük feltételeir?l szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és m?ködésük feltételeir?l szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (a továbbiakban: NM rendelet) foglaltakra, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire.
 • Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történ? végrehajtásról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet el?írásai irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • egyetemi vagy f?iskolai végzettség az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti intézményvezet?i munkakörre el?írt szakképzettség, szakképesítés, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I. Rész, I. Alapellátások 1. pontjában el?írt képesítés,
 • 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti szociális vezet?képzés teljesítése
 • legalább öt év fels?fokú végzettséget vagy fels?fokú szakmai képesítést igényl?, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • intézményvezet?i (magasabb vezet?) beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az intézménnyel határozatlan idej?, teljes munkaid?re szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidej?leg határozatlan id?re, teljes munkaid?re közalkalmazotti munkakörbe kinevezhet?,
 • büntetlen el?élet, valamint ne álljon büntet? eljárás hatálya alatt és a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételekre,
 • cselekv?képesség,
 • magyar állampolgárság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes szakmai önéletrajz;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épül? fejlesztési elképzeléssel;
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai;
 • öt év fels?fokú végzettséget vagy fels?fokú szakmai képesítést igényl? szakmai gyakorlat igazolása;
 • 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen el?életet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll büntet?eljárás hatálya alatt, valamint a munkakörnek megfelel?, vagy a munkakörnek a részét képez? foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra;
 • a vezet?i megbízással rendelkez? szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezet?képzésér?l szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti szociális ágazati vezet?képzés teljesítését igazoló tanúsítvány, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a vezet?képzést 2022. december 31. napjáig teljesíti; vagy a mentességr?l
 • a pályázónak az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekr?l szóló 2007. évi CLII. törvény által el?írt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozata;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekv?képességet érint? gondnokság alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a beosztás betöltése esetén a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenséget eredményez? körülmény nem áll fenn;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelmér?l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok;
 • nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történ? elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat sikere esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
A pályázat elbírálásánál el?nyt jelent:
 • helyismeret
A beosztás betölthet?ségének id?pontja:
A beosztás legkorábban  2021. január 1. napján tölthet? be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 10.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázat benyújtható elektronikusan a mark.kelemen@kerekegyhaza e-mail címre pdf formátumban, vagy
postai úton, Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás címére (6041 Kerekegyháza, F? utca 47/A) történ? megküldésével, vagy
 • személyesen: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal (6041 Kerekegyháza, F? u. 47/a) titkárságra való leadásával.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Humán Szolgáltató Központ intézményvezet?i beosztás ellátására”

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a delegált szakért?kkel kiegészült szakért?i bizottság véleményének ismeretében Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Tanácsa bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdekl?d?k a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az intézményt és annak dokumentumait megismerhessék. A pályázattal kapcsolatos további információt Verosztáné Csorba Mónika aljegyz? nyújt a (76) 546-041-es telefonszámon, illetve a verosztane@kerekegyhaza.hu e-mail címen.
 


Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerz?dött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió er?sítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az els? világháború történelmi emlékét ?rz? emlékm?vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékm? állítása”


A programot az Els? Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékm?” felújítása

Testvér-települési programok és együttm?ködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerd? Bölcs?de projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR B?nmegel?zési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rend?rség elérhet?sége!

Rend?rkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rend?r?rs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgár?rség elérhet?sége!

Kerekegyházi Polgár?r Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi T?zoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeres?
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGy?jtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány