Menü
Vegyen részt nyereményjátékunkban!


- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttm?ködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi T?zoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerd? Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakörének betöltésére
Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, pályázatot ír ki a
Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezetői munkakörének betöltésére
 
A munkahely és a beosztás megjelölése:
Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 12.
intézményvezetői munkakör (magasabb vezetői beosztás)
 
Megbízás időpontja:
2021. január 1-től számított 5 év, 2025. december 31. napjáig.
 
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.
 
Megbízás feltételei:
a) felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy
    nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés,
b) legalább öt éves szakmai gyakorlat a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint, és
c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
ÉS/VAGY
a)     könyvtári szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy
nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint segédkönyvtáros szakképzettséggel, és
b)  legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint
büntetlen előélet
magyar állampolgárság
Illetmény, juttatások:
Mt. szerint, és Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 112/2020. (X.28.) sz. Kth. a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakításával kapcsolatos fenntartói döntések tárgyú határozatában foglaltak szerint.
 
A foglalkoztatási jogviszony időtartama: A foglalkoztatás jogviszonya határozatlan időre szóló, munkaszerződésen alapuló jogviszony. Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban állt, vagy új belépő esetén a megbízással egyidejűleg Mt. szerinti foglalkoztatásba kerül határozatlan időre - 3 hónap próbaidő kikötésével, közművelődésszervező alapmunkakörben.
 
Pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát
 • motivációs levelet
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program)
 • az iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot, nyelvismeretet igazoló okmányok másolatát,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően
 • nyilatkozatot arról, hogy
  • a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
  • megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
  • pályázata elbírálására vonatkozó képviselő-testületi zárt, vagy nyílt ülés tárgyalásához járul-e hozzá
  • megbízása esetén vállalja a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését a jogszabályban leírt feltételek szerint.
 
Pályázat benyújtási határidő: 2020. december 4.
 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.
 
A pályázatokat személyügyi központ honlapján való megjelenést (2020. november 4.) követő  30 napig, Kerekegyháza Város Polgármesterének címezve, vagy személyesen (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) 1 példányban kell benyújtani vagy a mark.kelemen@kerekegyhaza.hu címre megküldeni pdf formátumban. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat bizottság hallgatja meg, s javaslatuk alapján a képviselő-testület dönt a pályázat elbírálásáról.
Pályázat elbírálási határideje: 2020. december 20.
A pályázat iránt érdeklődők számára felvilágosítás kérhető a 76/546-040-es telefonszámon. 
 
 
 
 
1. sz. melléklet:
112./2020. (X. 28.) sz. Kth.
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakításával kapcsolatos fenntartói döntések

Határozat
 
1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényben (továbbiakban Átalakításról szóló tv.) foglaltak szerint 2020. november 1-jétől a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményben foglalkoztatottak ( továbbiakban munkavállalók) jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) hatálya alól a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá kerül és munkaviszonnyá alakul. Az átalakulással a közalkalmazotti jogviszony által biztosított kedvezményrendszer ? az Átalakításról szóló tv. rendelkezésein kívül ? érvényét veszti.
 
2./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a munkavállalók részére hosszútávú, stabil munkafeltételek biztosítása érdekében vállalja:
 
a)       Az Önkormányzat a végkielégítés intézményére vonatkozóan kijelenti, hogy az Átalakításról szóló tv. 3. § (5) bekezdése szerinti öt évre szóló annak lejáratát követően is fenntartja a Kjt. 37. §-ában foglaltak szerint.
b)      Az Önkormányzat a jubileumi jutalom intézményére vonatkozóan kijelenti, hogy az Átalakításról szóló tv. 3. § (5) bekezdése szerinti öt évre szóló annak lejáratát követően is fenntartja a Kjt. 78. §-ában foglaltak szerint.
c)       Az Önkormányzat a munkavállalót megillető szabadság megállapítása tekintetében kijelenti, hogy a munkavállalók részére az Mt. által biztosított alap-és pótszabadságon túl további 5 munkanap szabadságot határoz meg.
d)      Az Önkormányzat a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt intézményvezető esetében minimum 50 000 Ft-ban határozza meg.
e)       Az Önkormányzat keresetkiegészítés címen biztosítja a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, és az egyéb Kjt. és közművelődésre közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatottakra vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti juttatásokat.
 
3./ A munkáltató a 2./ a)?e) pontokban rögzített feltételeket változtatás nélkül alkalmazza:
 
 • az Átalakításról szóló tv. szerinti átalakítás következtében létrejövő munkaszerződésekben,
 • a 2020. november 1. után a Munkáltatóval munkaszerződést kötő, újonnan belépő munkavállaló esetében is.
 
Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester
Határidő: 2020. október 31.
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a munkaszerződések megkötését és az intézményvezetői pályázat kiírását jelen döntés alapján készítse elő.
Felelős: Vincze Miklós jegyző
Határidő: azonnal
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az adott évi költségvetések előkészítésekor a fenti döntést vegye figyelembe.
Felelős: Vincze Miklós jegyző
Határidő: értelemszerűen

 


Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerz?dött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió er?sítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az els? világháború történelmi emlékét ?rz? emlékm?vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékm? állítása”


A programot az Els? Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékm?” felújítása

Testvér-települési programok és együttm?ködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerd? Bölcs?de projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR B?nmegel?zési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rend?rség elérhet?sége!

Rend?rkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rend?r?rs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgár?rség elérhet?sége!

Kerekegyházi Polgár?r Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi T?zoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeres?
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGy?jtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány