Menü
- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttműködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerdő Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Mezőgazdasági termelőknek
Mezőgazdasági termelőknek!

 

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás

területméréssel kapcsolatos előírásai

  

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 60/2009. (IX. 3.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendeletben foglalt területazonosítási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos információkat, területmérési jegyzőkönyv ellenőrzésekor elvárt tartalmi és formai követelményeket szabályozza. 

Az előzetesen jóváhagyott területeket tartalmazó, a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező előzetesen támogatásra jogosultnak a határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül elektronikus úton területazonosítási kérelmet kell benyújtania az MVH részére, amely tartalmazza a támogatási határozattal előzetesen jóváhagyott, kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek) legalább 3 méter pontossággal megadott EOV koordinátáit.

(kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület: egy célprogramba bevitt és egy egységként meghatározott, összefüggő, egy fizikai blokkon belüli, jól láthatóan elkülönített földterület)

Valamennyi ökológiai célprogram esetében - szántó, gyep, ültetvény - a területazonosítási kérelemhez csatolni kell az ökológiai ellenőrző szervezet által kiállított igazolást arról, hogy a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban szereplő területek ökológiai gazdálkodásra történő átállási időpontja (év, hónap, nap) mikor kezdődött, mekkora ezen területek nagysága, valamint a szerződéskötésre 2009. szeptember 1-jéig sor került.

A szántóföldi növénytermesztés túzok, valamint kék-vércse élőhely-fejlesztési célprogramok esetében a területazonosítási kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az évelő szálas pillangós takarmánynövény vagy a vegyes szántóföldi növény termesztését választja a célprogramban.

A természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram esetében a kérelemben meg kell jelölni, hogy a kérelmező a második gazdasági évtől kezdődően a ”Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési” vagy a „Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal” célprogramok előírásait kívánja-e betartani.

A kérelemhez nem kell mellékelni a mérési jegyzőkönyvet, azt a helyszíni ellenőrzés idején kell bemutatni. Mindemellett az MVH felszólíthatja a gazdálkodót a területmérési jegyzőkönyv másolati példányának meghatározott időtartamon belüli benyújtására.

Területméréskor a szántóföldi kultúrák és gyepterületek esetén a területen lévő fák, facsoportok kizárólag abban az esetben vehetők figyelembe a támogatás alapjául szolgáló mezőgazdasági terület vonatkozásában, ha az azok alatti területen a célprogram előírásoknak megfelelő gazdálkodás valósítható meg.

A területek beazonosítása kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területenként külön- külön történik az alábbiak figyelembe vételével:

-          Szántóföldi célprogram csoportok esetében a szántóföldi zöldségnövénnyel és egyéb szántóföldi növénnyel borított egybefüggő területeket a táblaforgó beszámításával, egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területként kell kimérni.

-          A szántóföldi növénytermesztés túzok, valamint kék-vércse élőhely-fejlesztési célprogramok esetében az évelő szálas pillangós takarmánynövénnyel és a vegyes szántóföldi növénnyel borított területeket külön kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területként kell kimérni.

-          A gyepgazdálkodási célprogram csoportok esetében a kaszálót és a legelőt egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területként kell kimérni. Az állatok által használt állandó terelő, illetve felhajtó utak nem számíthatók be.

-          Az ökológiai szántóföldi, valamint az ökológiai gyümölcs és szőlőtermesztési célprogramok esetében a különböző ökológiai státuszú területeket külön kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területként kell kimérni, és az alábbi bontás is szükséges ültetvények esetén.

-          Az ültetvényekre vonatkozó célprogram csoport esetében az „Almatermésűek”, a „Csonthéjas és héjas”, a „Bogyós”, a „Szőlő”, valamint a „Vegyes” ültetvénycsoportokat külön kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területként kell kimérni.

Ültetvények esetében:

a) a termesztés-technológia részeként értelmezhető művelt területeket hozzá kell számítani a jogosult területhez;

b) az ültetvény terület határainak megállapítása során:

ba) amennyiben az ültetvényt művelő utak veszik közre, (pl. gépek forgására biztosított területek) akár két oldalról akár négy oldalról a lombkorona középpontjától mért, legfeljebb a sortávolság fele, valamint művelő utak legfeljebb 3,5 méteres területe beszámítható;

bb) amennyiben nincsen művelő út az ültetvény körül, a lombkorona középpontjától mért, legfeljebb a sortávolság felének megfelelő terület számítható be;

bc) amennyiben az ültetvény körbekerített és határai rögzítettek (pl.: kerítéssel), a lombkorona középpontjától mért, legfeljebb a sortávolság fele, valamint legfeljebb 3,5 méteres terület számítható be;

bd) amennyiben az adott régió bevált mezőgazdasági gyakorlatának hagyományosan részét képező, legfeljebb 4 méter széles elemek (pl. teraszfalak, öntözőárkok) a terület részének tekintendők.

A jogosan igényelhető földterület az adott terület fizikai blokkon belüli azon része, amelynek kimérése során nem lehet figyelembe venni:

a) az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen elhelyezkedő nem művelt területeket (nádasok, tanyák, állattartó épületek, telepek, bozótos területek, facsoportok, amelyek alatt művelést nem folytatnak);

b) a nem művelő útnak használt utakat, valamint;

c) a 2003. június 30-án kultúrállapotban nem lévő, de időközben beművelt területeket.

A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület, amennyiben szomszédos egy másik kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területtel, akkor a két kötelezettségvállalással érintett területnek jól láthatóan és egyértelműen elkülöníthetőnek kell lennie.

Az elkülönítés módjai:

  • Eltérő növényi kultúra (eltérő hasznosítási kód),
  • Eltérő növényfejlettségi állapot,
  • Gyepek esetében a földfelszíntől számított 1-1,5 m magasságú, 15 cm átmérőjű akácfaoszlopok elhelyezése,
  • Szántóföldi kultúra esetén 50-60 cm széles sáv a két kötelezettségvállalással érintett terület között.

Egyes szántóföldi növénytermesztési célprogramoknál előírásként szerepel, hogy egy tábla nagysága legfeljebb 75 ha lehet. Két 75 ha-os tábla ugyanazon kultúra esetén akkor jól elkülöníthető és akkor fogadható el, ha a két tábla között legalább egy 0,3 ha bármely más kultúrával (más hasznosítási kóddal) fedett terület helyezkedik el.

A program teljesítése során csak a tábla területe, elhelyezkedése változhat, a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület nem változhat sem méretében, sem elhelyezkedésében a támogatási időszak teljes időtartama alatt. A mérés során tehát a célprogramba adott blokkban megjelölt területméretek szerepeljenek egységként.

A mérés során:

a) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület határán kell haladni;

b) amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület által teljesen körülvett, 0,01 hektárt meghaladó kivett terület van (összefüggő nádas, facsoport, épületek, tanya), úgy mindegyik teljes területét ki kell mérni, mert ezek a területek nem jogosultak támogatásra;

c) minden egyes terület lemérése során a rögzített koordinátáknak legalább 3 méteres pontosságúnak, és 3 méteres koordináta élességűnek kell lennie a valós helyzethez képest;

d) a mért földterület megadása kettő tizedes-jegyig szükséges;

e) a lemért földterületet legalább egy pontban jól láthatóan meg kell jelölni a terepen, hogy a támogatási időszak teljes időtartama alatt jól azonosítható legyen.

f) a mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A mérési jegyzőkönyv kötelező tartalma az alábbi:

-          előzetesen támogatásra jogosult földhasználó neve és regisztrációs száma;

-          AKG célprogram megnevezése;

-          a mérést végző személy neve (majd a kinyomtatást követően aláírása illetve pecsétje);

-          a mérés időpontjának rögzítése (év-hónap-nap, óra-perc);

-          területnagyság megadása kettő tizedesjegy pontossággal;

-          terület X(EOV), Y(EOV) koordinátáinak megadása;

-          pontszámos területszámítási jegyzőkönyv;

-          pontszámos területszámítási vázrajz (shape formátumban).

A mérési jegyzőkönyvet a gazdálkodónak és a mérést elvégző személynek is alá kell írni (pecsételni), s az eredeti példányt meg kell őrizni. Természetesen a mérést bárki - maga a gazdálkodó is - elvégezheti, amennyiben a pontosságot a mérések esetén biztosítani tudja.

Javasolt a műszer paramétereit, a gyártó igazolását a pontosság mértékéről, a méréskor észlelt műholdak számát, esetileg a pontosságot befolyásoló egyéb tényezők meglétét (magas műtárgyak, időjárási körülmény stb.) is regisztrálni.

A területazonosítási kérelmet jóváhagyó határozatban szereplő területek után igényelhető a koordináták bemérésének költsége, mely az első kifizetéssel egyidejűleg kerül juttatásra. Összege egyszeri 20 eurónak megfelelő forintösszeg, továbbá a területazonosítási kérelmet jóváhagyó határozatban szereplő területek után hektáronként 2 eurónak megfelelő forintösszeg.  

 

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-2322

E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

 

 E-Ügyintézés


Szerződött Információbiztonsági Szolgáltató


Településképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerdő bölcsőde fejlesztése

Kerekegyerdő bölcsőde fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió erősítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az első világháború történelmi emlékét őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmű állítása”


A programot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékmű” felújítása

Testvér-települési programok és együttműködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erdő utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerdő Bölcsőde projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó

Emlékezzen rám


Még nem vagy tag? Kattints ide a regisztrációhoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR Bűnmegelőzési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rendőrség elérhetősége!

Rendőrkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rendőrőrs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgárőrség elérhetősége!

Kerekegyházi Polgárőr Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkereső
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGyűjtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány