Pályázat - Kerekegyházi Bóbita Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
Írta: mezo - Dátum: 2020. március 24. 08:00
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
 
Kerekegyházi Bóbita Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
 

Teljes hír
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
 
Kerekegyházi Bóbita Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. 07.01-től 2025.06.30-ig szól
 
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye, 6041 Kerekegyháza, Park utca 1. székhely
Bács-Kiskun Megye, 6041 Kerekegyháza Fő utca 59. telephely
Bács-Kiskun Megye, 6042 Fülöpháza. József Attila utca 1. telephely
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése.
Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda pedagógiai, tanügyi feladatait. Közreműködik a gazdálkodási feladatokhoz tartozó adatszolgáltatásban.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
 
Pályázati feltételek:
- Főiskola, óvodapedagógus
- Pedagógus munkakörben szerzett-legalább 5 éves szakmai tapasztalat
- Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség  (közoktatásvezetői szakvizsga)
- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
- Intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Fényképes szakmai önéletrajz
- Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és annak tényét, hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt
- szakmai gyakorlatról hiteles igazolás
- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról
- nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, valamint pályázati anyagának sokszorosításához
- pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Társulási-tanács nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban kell benyújtani.
 
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 10.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verosztáné Csorba Mónika aljegyző nyújt a 06/76 546-041-es telefonszámon.
.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás címére történő megküldésével (6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/A.).
Kérjük a zárt borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2341/2020 valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető
és
E-mail-en: kerpolhi@kerekegyhaza,hu e-mail címre.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazotti törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározottak szerint.
A véleményezéseket követően a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa hallgatja meg a pályázókat és dönt.
 
A pályázat elbírálásának várható határideje: 2020. májusi Társulási Tanács ülésén
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Oktatási és Kulturális Közlöny – 2020. … hó
- Kerekegyháza Város Önkormányzatának és a társult településeknek (Ladánybene, Kunbaracs. Ágasegyháza, Fülöpháza) honlapja és hirdetőtáblája – 2020. március  …...