PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakörének betöltésére
rta: mezo - Dtum: 2020.11.03. 08:00
Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, pályázatot ír ki a
Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezetői munkakörének betöltésére
 
A munkahely és a beosztás megjelölése:
Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 12.
intézményvezetői munkakör (magasabb vezetői beosztás)
 
Megbízás időpontja:
2021. január 1-től számított 5 év, 2025. december 31. napjáig.
 

Teljes hr
Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, pályázatot ír ki a
Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezetői munkakörének betöltésére
 
A munkahely és a beosztás megjelölése:
Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 12.
intézményvezetői munkakör (magasabb vezetői beosztás)
 
Megbízás időpontja:
2021. január 1-től számított 5 év, 2025. december 31. napjáig.
 
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.
 
Megbízás feltételei:
a) felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy
    nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés,
b) legalább öt éves szakmai gyakorlat a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint, és
c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
ÉS/VAGY
a)     könyvtári szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy
nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint segédkönyvtáros szakképzettséggel, és
b)  legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint
büntetlen előélet
magyar állampolgárság
Illetmény, juttatások:
Mt. szerint, és Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 112/2020. (X.28.) sz. Kth. a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakításával kapcsolatos fenntartói döntések tárgyú határozatában foglaltak szerint.
 
A foglalkoztatási jogviszony időtartama: A foglalkoztatás jogviszonya határozatlan időre szóló, munkaszerződésen alapuló jogviszony. Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban állt, vagy új belépő esetén a megbízással egyidejűleg Mt. szerinti foglalkoztatásba kerül határozatlan időre - 3 hónap próbaidő kikötésével, közművelődésszervező alapmunkakörben.
 
Pályázatnak tartalmaznia kell:
 
Pályázat benyújtási határidő: 2020. december 4.
 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.
 
A pályázatokat személyügyi központ honlapján való megjelenést (2020. november 4.) követő  30 napig, Kerekegyháza Város Polgármesterének címezve, vagy személyesen (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) 1 példányban kell benyújtani vagy a mark.kelemen@kerekegyhaza.hu címre megküldeni pdf formátumban. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat bizottság hallgatja meg, s javaslatuk alapján a képviselő-testület dönt a pályázat elbírálásáról.
Pályázat elbírálási határideje: 2020. december 20.
A pályázat iránt érdeklődők számára felvilágosítás kérhető a 76/546-040-es telefonszámon. 
 
 
 
 
1. sz. melléklet:
112./2020. (X. 28.) sz. Kth.
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakításával kapcsolatos fenntartói döntések

Határozat
 
1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényben (továbbiakban Átalakításról szóló tv.) foglaltak szerint 2020. november 1-jétől a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményben foglalkoztatottak ( továbbiakban munkavállalók) jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) hatálya alól a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá kerül és munkaviszonnyá alakul. Az átalakulással a közalkalmazotti jogviszony által biztosított kedvezményrendszer ? az Átalakításról szóló tv. rendelkezésein kívül ? érvényét veszti.
 
2./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a munkavállalók részére hosszútávú, stabil munkafeltételek biztosítása érdekében vállalja:
 
a)       Az Önkormányzat a végkielégítés intézményére vonatkozóan kijelenti, hogy az Átalakításról szóló tv. 3. § (5) bekezdése szerinti öt évre szóló annak lejáratát követően is fenntartja a Kjt. 37. §-ában foglaltak szerint.
b)      Az Önkormányzat a jubileumi jutalom intézményére vonatkozóan kijelenti, hogy az Átalakításról szóló tv. 3. § (5) bekezdése szerinti öt évre szóló annak lejáratát követően is fenntartja a Kjt. 78. §-ában foglaltak szerint.
c)       Az Önkormányzat a munkavállalót megillető szabadság megállapítása tekintetében kijelenti, hogy a munkavállalók részére az Mt. által biztosított alap-és pótszabadságon túl további 5 munkanap szabadságot határoz meg.
d)      Az Önkormányzat a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt intézményvezető esetében minimum 50 000 Ft-ban határozza meg.
e)       Az Önkormányzat keresetkiegészítés címen biztosítja a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, és az egyéb Kjt. és közművelődésre közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatottakra vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti juttatásokat.
 
3./ A munkáltató a 2./ a)?e) pontokban rögzített feltételeket változtatás nélkül alkalmazza:
 
 
Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester
Határidő: 2020. október 31.
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a munkaszerződések megkötését és az intézményvezetői pályázat kiírását jelen döntés alapján készítse elő.
Felelős: Vincze Miklós jegyző
Határidő: azonnal
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az adott évi költségvetések előkészítésekor a fenti döntést vegye figyelembe.
Felelős: Vincze Miklós jegyző
Határidő: értelemszerűen