Az egyszerűsített foglalkoztatásról
Írta: mezo - Dátum: 2010. július 23. 11:00

Images: umvp_allo_1.jpgA 2010. évi LXXV. törvény értelmében az egyszerűsített foglalkoztatás céljára munkaviszony létesíthető.


Teljes hír

Images: umvp_allo_1.jpgA 2010. évi LXXV. törvény értelmében az egyszerűsített foglalkoztatás céljára munkaviszony létesíthető·
mezőgazdasági idénymunkára (a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt – a munkaszervezés körülményeitől függetlenül – évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, illetve a megtermelt mezőgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot),

· turisztikai idénymunkára (a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot), vagy

· alkalmi munkára (a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt napig, egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített határozott időre szóló munkaviszony. Az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak az adott hónapot megelőző hat havi átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt, egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt, hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt, húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.)

Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg.A munkaviszony létrejötte


Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek megállapodása alapján, a munkáltató meghatározott bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Amennyiben azt a munkavállaló kéri, illetve a jogszabály alapján nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató választása szerint, az egyszerűsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt a törvény melléklete szerinti szerződés megkötésével kell létesíteni, és azt legkésőbb a munka megkezdéséig kell írásba foglalni.

Az egyszerűsített munkaszerződés tartalmazza a munkáltató nevét, székhelyét vagy lakóhelyét, adószámát, a munkavállaló nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, adóazonosító jelét, TAJ-számát, az egyszerűsített munka jellegét, a munkakört, a munkaviszony kezdetét és végét, a munkavégzés helyét, a ledolgozott munkaórák számát és a személyi alapbér összegét.

Változatlan szabály, hogy az eredetileg nem egyszerűsített foglalkoztatás céljából létesített munkaviszony nem módosítható egyszerűsített foglalkoztatásra.


Közteherfizetési szabályok


A munkáltató a munkaviszony alapján közterhet fizet. A közteher mértéke a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén minden naptári napra munkavállalónként 500 forint, alkalmi munkaviszony esetén minden naptári napra munkavállalónként 1000 forint.

Ezen összeg megfizetésével a munkáltatót egyéb jogcímen az állam javára befizetés nem terheli (tehát nincs társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, adóelőleg-levonási kötelezettség). A munkavállaló pedig nem fizet nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, egészségügyi hozzájárulást, és SZJA előleg-fizetési kötelezettség sem terheli.

A munkavállalónak e foglalkoztatásból származó jövedelemről akkor kell bevallást benyújtania, ha külföldi személy, vagy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 ezer forintot meghaladja, vagy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett az Szja. tv. alkalmazásában adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő jövedelmén kívül más, az Szja. tv. szerinti adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme is volt.


Ellátásra való jogosultság


A foglalkoztatás alapján a munkavállaló nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot, de nem minősül a társadalombiztosítási jogosultság szempontjából biztosítottnak.

A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1370 forint/nap, napi 1000 forint közteher esetén 2740 forint/nap.


A bejelentési és bevallási szabályok


Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató köteles az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt bejelenteni az alábbi adatokat. A munkáltató bejelentési kötelezettségét – választása szerint –

a) elektronikus úton, központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül (ügyfélkapu),

b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon, vagy

c) rövid szöveges üzenet (SMS) útján teljesítheti 2010. 12. 1.-től, ha előzetesen regisztráltatta magát az ügyfélkapun.

A regisztrációt követően a munkáltató bejelentési kötelezettségét meghatározott módon, az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létesített munkaviszonyra vonatkozó alábbi adatok közlésével teljesíti:

a) a munkáltató adószáma,

b) a munkavállaló adóazonosító jele és TAJ száma,

c) az egyszerűsített foglalkoztatás jellege,

d) a munkaviszony napjainak száma.

Az adóhatóság részére teljesített bejelentés esetleges visszavonására és módosítására – így különösen a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén –

a) az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy

b) ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelőtt 8 óráig van lehetőség, ezt követően a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.

A munkáltató a közteher-fizetési kötelezettséget a tárgyhót követő hó 12-éig, az állami adóhatóság által erre a célra meghatározott beszedési számla javára teljesíti.


A törvény 2010. augusztus 1-én lép hatályba.


Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-2322

E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu