PÁLYÁZATI KIÍRÁS
rta: mezo - Dtum: 2023.07.02. 09:00
 Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár (többfunkciós intézmény)
intézményvezetői munkakörének betöltésére
 
Betöltendő munkakör :
Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 12.
intézményvezetői munkakör (Mt szerinti vezető állású munkavállaló)
 
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

 

Teljes hr
Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár (többfunkciós intézmény)
intézményvezetői munkakörének betöltésére
 
Betöltendő munkakör :
Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 12.
intézményvezetői munkakör (Mt szerinti vezető állású munkavállaló)
 
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 
A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.
 
Megbízás feltételei:
a) 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (továbbiakban: R) 1. sz. mellékeltének 9. pontja szerinti felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy
    nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés,
b) legalább öt éves szakmai gyakorlat a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint, és
c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
ÉS/VAGY
a) könyvtári szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy
nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint segédkönyvtáros szakképzettséggel, és
b)  legalább öt éves szakmai gyakorlat a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint
c) KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
 
ÉS
bűntetlen előélet, magyar nyelv ismerete, vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,
az R 4.§ (1) bekezdésében előírt képzettség, vagy határidőre történő elvégzésének vállalása.
Illetmény, juttatások: A Munka törvénykönyve szerint, a munkakörre korábban vonatkozó Kjt rendelkezéseit alapul véve, kiegészítve A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakításával kapcsolatos fenntartói döntések c. 112/2020. (X. 28.) sz. Kth-ban foglaltakkal. (a határozat a pályázat kiírás melléklete).
 
A foglalkoztatási jogviszony időtartama:
Az intézményvezetői megbízás 5 évre szól, 2023.10.01-től 2028.09.30. napjáig.
A foglalkoztatás jogviszonya határozatlan időre szóló, munkaszerződésen alapuló Mt. szerinti vezetői jogviszony. 3 hónap próbaidő kikötésével, közművelődési szakember alapmunkakörben a 112/2020. (X.28.) sz. Kth-ban meghatározottak szerint.
 
Pályázatnak tartalmaznia kell:
 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.
 
A pályázatokat a www.kerekegyhaza.hu honlapon való megjelenést (2023. június 28.) követően lehet benyújtani, Kerekegyháza Város Polgármesterének címezve, vagy személyesen (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) 1 példányban, zárt borítékban  – feltüntetve: Intézményvezetői pályázat KH/498/2023. vagy a mark.kelemen@kerekegyhaza.hu címre megküldeni pdf formátumban.
Pályázat benyújtási határidő: 2023. augusztus 31.. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat bizottság hallgatja meg, s javaslatuk alapján a képviselő-testület dönt a pályázat elbírálásáról.
Pályázat elbírálási határideje: beadási határidőt követő első testületi ülés
A pályázat iránt érdeklődők számára felvilágosítás kérhető a 76/546-041-es telefonszámon.
 
 
 
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
K I V O N A T
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. október 28-án megtartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből
Kihagyva a kihagyandókat!
 
112/2020. (X. 28.) sz. Kth.
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyának átalakításával kapcsolatos fenntartói döntések
 
Határozat
 
1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényben (továbbiakban Átalakításról szóló tv.) foglaltak szerint 2020. november 1-jétől a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményben foglalkoztatottak ( továbbiakban munkavállalók) jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) hatálya alól a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá kerül és munkaviszonnyá alakul. Az átalakulással a közalkalmazotti jogviszony által biztosított kedvezményrendszer – az Átalakításról szóló tv. rendelkezésein kívül – érvényét veszti.
 
2./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a munkavállalók részére hosszútávú, stabil munkafeltételek biztosítása érdekében vállalja:
 
a)    Az Önkormányzat a végkielégítés intézményére vonatkozóan kijelenti, hogy az Átalakításról szóló tv. 3. § (5) bekezdése szerinti öt évre szóló annak lejáratát követően is fenntartja a Kjt. 37. §-ában foglaltak szerint.
b)    Az Önkormányzat a jubileumi jutalom intézményére vonatkozóan kijelenti, hogy az Átalakításról szóló tv. 3. § (5) bekezdése szerinti öt évre szóló annak lejáratát követően is fenntartja a Kjt. 78. §-ában foglaltak szerint.
c)    Az Önkormányzat a munkavállalót megillető szabadság megállapítása tekintetében kijelenti, hogy a munkavállalók részére az Mt. által biztosított alap-és pótszabadságon túl további 5 munkanap szabadságot határoz meg.
d)    Az Önkormányzat a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt intézményvezető esetében minimum 50 000 Ft-ban határozza meg.
e)    Az Önkormányzat keresetkiegészítés címen biztosítja a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, és az egyéb Kjt. és közművelődésre közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatottakra vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti juttatásokat.
 
3./ A munkáltató a 2./ a)–e) pontokban rögzített feltételeket változtatás nélkül alkalmazza:
 
 
Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester
Határidő: 2020. október 31.
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a munkaszerződések megkötését és az intézményvezetői pályázat kiírását jelen döntés alapján készítse elő.
 
Felelős: Vincze Miklós jegyző
Határidő: azonnal
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az adott évi költségvetések előkészítésekor a fenti döntést vegye figyelembe.
 
Felelős: Vincze Miklós jegyző
Határidő: értelemszerűen
 
 
A határozatról értesül:
                                    - Vincze Miklós jegyző, és általa
                                                             - Pénzügyi iroda
                                                             - munkavállalók
Dr. Kelemen Márk sk.                                                           Vincze Miklós sk.
polgármester                                                                                 jegyző
­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________
A kivonat hiteléül:
 
Kerekegyháza, 2020. október 28.

Vincze Miklós
  jegyző