Menü
Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttműködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerdő Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje
 
 
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Fülöpháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § a) és d) pontjaiban, 84 §-ában, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével, a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet rendelkezései, valamint Fülöpháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II. 14) önkormányzati rendelet rendelkezései alapján az érintett Önkormányzatok a két település lakossága érdekeinek képviselete, kommunális igényeinek megfelelő kielégítése, a helyi közügyek intézésének gyorsabbá és színvonalasabbá tétele érdekében a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról az alábbiak szerint rendelkezik.
 
I. fejezet
 
Általános rendelkezések
 
1. A hivatal legfontosabb adatai
 
a)    A hivatal neve: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal
b)    A hivatal székhelye: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.
c)    A hivatal telephelye: 6042 Fülöpháza Kossuth u. 5. (kirendeltség)
d)    A hivatal további telephelyei:
 • 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. (konyha)
 • 6041 Kerekegyháza, Szent István tér 14. (védőnői szolgálat)
 • 6041 Kerekegyháza, Szent István tér 15. (vérvételi laboratórium)
e)    Alapító szerve: Kerekegyháza Város Önkormányzata
f)     Irányító szerve: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete (Kerekegyháza, Fő u. 47/a.)
g)    Irányító szervek képviselői: polgármester
h)    Alapító okirat kelte, száma: 2003. március 5., 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.
i)     Alapítás éve: 1989.
j)     A hivatal szakágazati számjele: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
k)    A hivatal KSH azonosítója: 15337908-8411-325-03
l)     A hivatal törzsszáma: 337902
m)  A hivatal adószáma: 15337908-2-03
n)       A hivatal feladatellátását szolgáló vagyon: Kerekegyháza Város Önkormányzata tulajdonát képező Polgármesteri Hivatal   6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a., 8/5 hrsz., és Tanácsterem, irodák 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a., 8/2 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, Fülöpháza Község Önkormányzata tulajdonát képező Polgármesteri Hivatal 6042 Fülöpháza, Kossuth u. 5. 161 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, 6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 6. (konyha), 726/5 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan, 6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 14. (védőnői szolgálat), 727/4 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 15. (vérvételi laboratórium),  valamint mindaz az ingóvagyon, amely leltár szerint az intézmény használatába van adva.
 • o)    A hivatal illetékességi területe: Kerekegyháza város és Fülöpháza község közigazgatási területe.
p)    A bankszámlavezető pénzintézet neve, címe: OTP Bank Rt, Dél-Alföldi Régió, Kecskemét, Szabadság tér 5.
 
2. A hivatal jogállása
 
a)    A Közös Önkormányzati Hivatal a Képviselő-testületek által létrehozott szervezet, mint egységes hivatal, amely az önkormányzat működésének biztosítására, az közigazgatási ügyek intézésére hivatott Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak szerint.
b)    A Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely gazdasági szervezete az alább felsorolt önállóan működő költségvetési szervek, közintézmények gazdálkodási feladatait is ellátja.
 
 • Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola [1]
       6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 6.
 • Kerekegyházi Bóbita Óvoda
       6041 Kerekegyháza, Rákóczi u. 70.
6041 Kerekegyháza, Fő u. 74. telephely
6041 Kerekegyháza, Andrássy u. 99. telephely
 • Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
       6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 12.
Könyvtár 6041 Kerekegyháza, Fő u. 45. telephely
Balatoni Farkas János Helytörténeti Gyűjtemény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 4. telephely
 • Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás Humán Szolgáltató Központja
        6041 Kerekegyháza, Fő u.76.
 • Kerekegyerdő Bölcsőde
6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a.
 • Fülöpháza Óvoda
6042 Fülöpháza, József A. u. 1.
c)    A polgármesterek önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait és hatásköreit a hivatal közreműködésével látják el. A jegyző vezeti a Közös Önkormányzati Hivatalt, a polgármesterek irányításával az adott települések esetében.
d)    A hivatal szervezete
 • Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
 • Igazgatási Iroda,
 • Pénzügyi Iroda,
 • Intézményfenntartó Iroda
 • Fülöpházi Kirendeltség (iroda)
 
II. fejezet
 
A Közös Önkormányzati Hivatal feladatai
 
1. A Közös Önkormányzati Hivatal által ellátandó tevékenységek
 
a) Alaptevékenysége:
 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
882111 Rendszeres szociális segély
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882202 Közgyógyellátás
 
b) Ellátja az alábbi önkormányzati feladatokat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2012. (I.25.) Kth. és 177/2012. (XII.12.) Kth. határozatai alapján:
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (szennyvízkezelő rendszerek működtetése, fejlesztés)
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, begyűjtése, szállítása, átrakása (rendszeres vagy időszakos begyűjtés)
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása (elektronikus)
412000 Lakó és nem lakóépület építése (iskola, irodaépület építése, felújítás)
421100 Út, autópálya építése (út, utca, kerékpárút építése)
422100 Folyadék szállítására alkalmas közmű építése
429900 Egyéb m.n.s. építés (ipari létesítmények építése, földterület értéknövelés)
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
813000 Zöldterület-kezelés
841191 Nemzeti ünnepek programjai (március 15, augusztus 20, október 23)
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
842421 Közterület rendjének fenntartása: a mezőőri feladatellátás
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
854234 Szociális ösztöndíjak
862101 Háziorvosi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869052 Település-egészségügyi feladatok
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882203 Köztemetés
889101 Bölcsődei ellátás
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezésekés programok, valamint támogatásuk
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
 
Ellátja továbbá az alábbi önkormányzati feladatokat Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő testületének 6/2012. (I.27.) Kt. határozata alapján:
 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
412000 Lakó- és nem lakó épület építése
421100 Út, autópálya építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
429100 Vízi létesítmény építése
430000 Speciális szaképítés
450000 Gépjárműjavítás, -karbantartás
502919  Óvodai intézményi étkeztetés
562916  Üdülőtábori étkeztetés
562917  Munkahelyi étkeztetés
562920  Egyéb vendéglátás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
661902 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
770000 Kölcsönzés, operatív lízing
813000 Zöldterület-kezelés
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
862101 Háziorvosi alapellátás
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882203 Köztemetés
889921szociális étkeztetés
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910123 könyvtári szolgáltatások
910203 Múzeumi kiállító tevékenység
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
932101 Vásári szórakoztatás
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

 


Teljes anyag megtekintéséhez >>> kattintson ide! <<<Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerződött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerdő bölcsőde fejlesztése

Kerekegyerdő bölcsőde fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió erősítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az első világháború történelmi emlékét őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmű állítása”


A programot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékmű” felújítása

Testvér-települési programok és együttműködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erdő utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerdő Bölcsőde projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó

Emlékezzen rám


Még nem vagy tag? Kattints ide a regisztrációhoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR Bűnmegelőzési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rendőrség elérhetősége!

Rendőrkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rendőrőrs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgárőrség elérhetősége!

Kerekegyházi Polgárőr Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkereső
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGyűjtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány