Menü
Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttműködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerdő Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Szervezeti felépítés
 
 Polgármester

Dr. Kelemen Márk

Feladatai:

a.)segíti a képviselõk munkáját,

b.)összehívja és vezeti a testület üléseit,

c.)képviseli az önkormányzatot,

d.)szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat,

e.)biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését,

f.)gondoskodik a testület mûködésének nyilvánosságáról, helyi fórumok szervezésérõl,

g.)támogatja a lakosság önszervezõ közösségeit,

h.)kapcsolatot tart a helyi pártok és társadalmi szervezetek, egyesületek, civilszervezetek vezetõivel, a kisebbségi szószólóval,

i.)önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait a Képviselõ-testület hivatalának közremûködésével látja el,

j.)az önkormányzati rendeleteket, valamint a Képviselõ-testület ülésérõl készült jegyzõkönyveket a jegyzõvel együtt aláírja.

k.)gondoskodik a város vagyonának megõrzésérõl,

l.)gondoskodik a Képviselõ-testület döntéseinek elõkészítésérõl, a döntések végrehajtásáról, a végrehajtás megszervezésérõl és ellenõrzésérõl,

m.)feladata az önkormányzati saját intézmények működésének ellenőrzése, segítése,

n.)ellátja a törvények egyéb jogszabályok által hozzá delegált feladatokat és hatáskörét.

 

A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő főbb feladatai:

a.)indítványozhatja a bizottság összehívását,

b.)felfüggeszti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a Képviselõ-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. E felfüggesztett döntésrõl a Képviselõ-testület a következõ ülésen határoz.

c.)bizottsági döntéshozatal esetén dönt a bizottsági elnök kizárásáról, ha az ügy a bizottság elnökét, vagy hozzátartozóját személyesen érinti.

A polgármesternek a Polgármesteri Hivatallal összefüggõ fõbb jogosítványai:

a.)Képviselõ-testület döntések szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva irányítja a hivatalt,

b.) jegyzõ javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések elõkészítésében és végrehajtásban,

c.) dönt a jogszabály által hatáskörbe utalt közigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja,

d.) jegyzõ javaslatára elõterjesztést nyújt be a Képviselõ-testületnek a hivatal belsõ szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására,

e.)szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadományozás rendjét,

f.)gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, jegyzõ és az önkormányzati intézményvezetõk tekintetében.)

 

Alpolgármester

Hallai Tibor

(A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester általános helyettesként jár el.)

 

Képviselők

Ádám Kálmánné

adamne@kereknet.hu

Boldizsár András

goldbambino@freemail.hu

Csertő Attila

csertoa@kereknet.hu

Forgó Gábor

gabor.forgo0@gmail.com

Gyurkovics Balázsné

b.borika@vipmail.hu

Hallai Tibor

rtlunion@gmail.com

Kaldenekker Zoltán

kaldenekker.zoltan@kereknet.hu

Szabó Sándor

szabo.sandor@kereknet.hu

 

Pénzügyi és Szociális Bizottság

Elnök: Szabó Sándor

Tagok: Forgó Gábor Csertő Attila, Horváth Gábor, Kecskeméti István

Feladatai:

a) közreműködik az éves gazdasági program előkészítésében,

b) véleményezi a képviselő-testület elé kerülő egyéb gazdasági tárgyú előterjesztést,

c) vizsgálati témákat jelölhet meg a  közös önkormányzati hivatal és az intézmények pénzügyi ellenőrzéséhez,

d) előzetesen megtárgyalja, és véleményezi a kiírt gazdasági témájú pályázatokra beérkezett ajánlatokat,

e) javaslatot tesz a szociális célú pénzeszközök előirányzatára,

f) véleményezi a szociális és egészségügyi témájú intézményi beszámolókat, előterjesztéseket képviselő-testület részére.

g) elemi kár esetén ellátja kárbecslő bizottsági feladatokat.

 

Ügyrendi,  Vagyonnyilatkozat-tételi, Összeférhetetlenségi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság

Elnök: Gyurkovics Balázsné

Tagok: Ádám Kálmánné, Csorba János

Feladatai:

a) véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket, illetve részt vesz előkészítésükben,

b) figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek végrehajtását,

d) véleményezi az idegenforgalommal kapcsolatos előterjesztéseket,

e) véleményezi a sporttémájú előterjesztéseket és ügyeket,

f) figyelemmel kíséri az önkormányzat oktatási és művelődési intézményeinek munkáját és működését,

g) véleményezi az intézményvezetői pályázatokat,

h) figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását

i) javaslatot tesz a feladatköréhez tartó intézmények éves költségvetési előirányzatainak megállapításához,

j) javaslatot tesz az önkormányzat által nyújtott támogatási, költségvetési előirányzatok meghatározásához,

k) véleményezi a feladatköréhez tartozó intézményi beszámolókat előterjesztéseket képviselő-testület részére,

(2) A bizottság ellátja a képviselők és a polgármester esetében a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatokat. A bizottság működésének speciális szabályait a 7 sz. függelék tartalmazza, amely külön részletezi a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a nyilvánosság biztosítását, a nem nyilvános adatok védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának részletes rendjét.

(3) A bizottság gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester esetében.

(4) A bizottság javaslatot tesz a polgármester bérfejlesztésére.

(5)  A bizottság vizsgálja ki a képviselők esetében benyújtott összeférhetetlenségi kezdeményezést, valamint a személyes érintettség bejelentésének elmulasztásával kapcsolatos ügyeket.

 

Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

Elnök: Kaldenekker Zoltán

Tagok: Boldizsár András, Domján István

Feladatai:

 • képviseli a mezőgazdasági és egyéb vállalkozási tevékenységet folytató magán- és jogi személyek érdekeit a képviselő-testület előtt,
 • véleményezi az önkormányzat vállalkozásokkal kapcsolatos előterjesztéseit,
 • véleményezi az önkormányzat környezetvédelemmel kapcsolatos előterjesztéseit,
 • figyelemmel kíséri az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának megvalósulását, közreműködik a kétéves felülvizsgálatban,
 • ellátja a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok előkészítését, közreműködik a vonatkozó helyi rendeletek előkészítésében,
 • előzetesen állást foglal területfejlesztési kérdésekben.
 • javaslatot tesz a képviselő-testületnek a városüzemeltetéssel, városfejlesztéssel kapcsolatos költségvetési kiadási előirányzatának meghatározására.

(2) A bizottság a közbiztonsággal, bűnmegelőzéssel kapcsolatban:

a) koordinálja a közbiztonsággal kapcsolatos lakossági és alapítványi kezdeményezéseket

b) a helyi bűnmegelőzési koncepció alapján összeállítja a rövid-, közép- és hosszú távú tervet, amit a képviselő-testület elé terjeszt, az elfogadott tervek végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése,

c) a bűnmegelőzési feladatkörben ellátandó közbiztonsági feladatok:

ca) meghatározza a közbiztonság javításával, bűnmegelőzéssel kapcsolatos stratégiai feladatokat, célkitűzéseket, figyelemmel kíséri azok megvalósulását,

cb) a tapasztalatok alapján évente, illetve szükség szerint áttekinti a város közbiztonságának helyzetét, a közbiztonság fenntartásában érintett szervek tevékenységét,

cc) elemzi és értékeli a társadalmi és gazdasági folyamatoknak a bűnözésre gyakorolt hatását, a bűnmegelőzés érdekében szükség esetén konkrét ajánlásokat, intézkedési javaslatokat tesz,

cd) figyelemmel kíséri a bűnmegelőzésben feladatot vállaló társadalmi szerveződések munkáját, orientálja a velük való együttműködést,

ce) a város közbiztonságának helyzetével, a közbiztonság fenntartásában érintett szervek tevékenységével kapcsolatos állásfoglalásait, javaslatait közli a képviselő-testülettel,

d) a város biztonsági analízisének elkészítéséhez, folyamatos felülvizsgálatához, a helyi közbiztonsági koncepció és programok kidolgozásához szükséges döntés-előkészítő munka, valamint a lakossággal folytatott szisztematikus párbeszéd segítése.

 

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző

Vincze Miklós

Feladatai:

Kerekegyháza Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Hivatal Ügyrendje  alapján  vezeti a hivatalt:

 • megszervezi a hivatal munkáját
 • kinevezi a hivatal köztisztviselőit a polgármester egyetértésével
 • gondoskodik a köztisztviselők továbbképzéséről
 • szükség szerint munkaértekezletet tart
 • gondoskodik a törvényesség betartásáról
 • gondoskodik az éves szabadságolási ütemterv elkészítéséről
 • szükség szerint megbízhatja a hivatal dolgozóit munkakörükön kívüli feladattal is
 • ellenőrzi a hivatali dolgozói munkavégzését
 • gyakorolja a kiadmányozási jogot és megbízásából kiadmányozási jogot biztosít az  
 • irodavezetők számára
 • közreműködik a hivatal dolgozóinak minősítésében és teljesítményértékelésében

Egyéb feladatai:

 • ellátja a választásokkal kapcsolatos feladatokat
 • biztosítja a képviselőtestület és a bizottságok működésének technikai feltételeit
 • döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket
 • végzi az utalványozás ellenjegyzését
 • végrehajtja és végrehajtatja a képviselő-testület döntéseit
 • előkészíti a képviselő-testület rendeleteinek  tervezeteit
 • elkészíti és elkészítteti a hivatal belső szabályzatait
 • a polgármesterrel együttesen aláírja a kötelezettségvállalást
 • a polgármesteri hivatal működéséről kétévente összefoglaló jelentést készít és terjeszt a 
 • képviselő-testület elé 
 • felelős a lakosság beadványainak megfelelő intézéséért
 • biztosítja a közigazatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.    
 • évi CXL. tv. következetes alkalmazását

Aljegyző

Verosztáné Csorba Mónika

Feladatai:

Az aljegyzõ ellátja a jegyzõ által meghatározott feladatokat, valamint a jegyzõt távolléte, akadályoztatása esetén helyettesíti.

 • közreműködik a képviselő-testület, a polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek előkészítésében és a döntések végrehajtásában
 • kapcsolatot tart az önkormányzat intézményeivel, kormányzati és más önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel
 • közreműködik a pályázatok előkészítésével, benyújtásával kapcsolatos teendőkben,
 • A Hivatal adatvédelmi felelőse és belső ellenőrzési vezetője 


Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerződött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerdő bölcsőde fejlesztése

Kerekegyerdő bölcsőde fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió erősítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az első világháború történelmi emlékét őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmű állítása”


A programot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékmű” felújítása

Testvér-települési programok és együttműködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erdő utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerdő Bölcsőde projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó

Emlékezzen rám


Még nem vagy tag? Kattints ide a regisztrációhoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR Bűnmegelőzési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rendőrség elérhetősége!

Rendőrkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rendőrőrs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgárőrség elérhetősége!

Kerekegyházi Polgárőr Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkereső
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGyűjtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány