Menü
Vegyen részt nyereményjátékunkban!


- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttm?ködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi T?zoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerd? Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Pályázati kiírás - Könyvtár (többfunkciós intézmény) intézményvezetői munkakörének betöltésére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró
Kerekegyháza Város Polgármestere pályázatot ír ki a Katona József Művelődési Ház és
Könyvtár (többfunkciós intézmény)
intézményvezetői munkakörének betöltésére

 


Betöltendő munkakör :

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 12.
intézményvezetői munkakör (Mt szerinti vezető állású munkavállaló)


A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és
programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település
közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok,
önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások
megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények
lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok
ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és
hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település
kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör
gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő
döntések végrehajtásáért.


Megbízás feltételei:
a) 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (továbbiakban: R) 1. sz. mellékeltének 9. pontja szerinti
felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy
nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés,
b) legalább öt éves szakmai gyakorlat a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint, és
c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
ÉS/VAGY
a) könyvtári szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy
nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint segédkönyvtáros
szakképzettséggel, és
b) legalább öt éves szakmai gyakorlat a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint
c) KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
ÉS
bűntetlen előélet, magyar nyelv ismerete, vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,
az R 4.§ (1) bekezdésében előírt képzettség, vagy határidőre történő elvégzésének vállalása.


Illetmény, juttatások: A Munka törvénykönyve szerint, a munkakörre korábban vonatkozó Kjt
rendelkezéseit alapul véve, kiegészítve A kulturális intézményekben foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyának átalakításával kapcsolatos fenntartói döntések c. 112/2020.
(X. 28.) sz. Kth-ban foglaltakkal. (a határozat a pályázat kiírás melléklete).

A foglalkoztatási jogviszony időtartama:
Az intézményvezetői megbízás 5 évre szól, 2021. augusztus 1-től 2026. július 31. napjáig.
A foglalkoztatás jogviszonya határozatlan időre szóló, munkaszerződésen alapuló Mt. szerinti
vezetői jogviszony. 3 hónap próbaidő kikötésével, közművelődési szakember
alapmunkakörben a 112/2020. (X.28.) sz. Kth-ban meghatározottak szerint.


Pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó részletes szakmai önéletrajzát
• motivációs levelet
• az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési programot,
• az iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot, nyelvismeretet igazoló okmányok
másolatát,
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a foglalkozástól eltiltás hiányára is
kiterjedően
• nyilatkozatot arról, hogy
o a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárásban
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
o megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
o pályázata elbírálására vonatkozó képviselő-testületi zárt, vagy nyílt ülés
tárgyalásához járul-e hozzá
o megbízása esetén vállalja az R 4§ (1) bekezdésében előírt képzés elvégzését a
jogszabályban leírt feltételek szerint.


A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.


A pályázatokat a www.kerekegyhaza.hu honlapon való megjelenést (2021. május 5.)
követően lehet benyújtani, Kerekegyháza Város Polgármesterének címezve, vagy
személyesen (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) 1 példányban, zárt borítékban – feltüntetve:

Intézményvezetői pályázat KH/292/2021. vagy a mark.kelemen@kerekegyhaza.hu címre
megküldeni pdf formátumban.

Pályázat benyújtási határidő: 2021. június 30. A pályázati feltételeknek megfelelő
pályázókat bizottság hallgatja meg, s javaslatuk alapján a képviselő-testület ( amennyiben a
veszélyhelyzet fenn áll a polgármester) dönt a pályázat elbírálásáról.
Pályázat elbírálási határideje: 2021. július 15.
A pályázat iránt érdeklődők számára felvilágosítás kérhető a 76/546-040-es telefonszámon.

 


Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
K I V O N A T
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. október 28-án megtartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

 


Kihagyva a kihagyandókat!
112/2020. (X. 28.) sz. Kth.
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti

jogviszonyának átalakításával kapcsolatos fenntartói döntések


Határozat


1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy a

kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának
átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020.
évi XXXII. törvényben (továbbiakban Átalakításról szóló tv.) foglaltak szerint 2020.
november 1-jétől a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó Katona József
Művelődési Ház és Könyvtár intézményben foglalkoztatottak ( továbbiakban
munkavállalók) jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (továbbiakban: Kjt.) hatálya alól a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá kerül és munkaviszonnyá alakul. Az
átalakulással a közalkalmazotti jogviszony által biztosított kedvezményrendszer – az
Átalakításról szóló tv. rendelkezésein kívül – érvényét veszti.
2./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a munkavállalók részére
hosszútávú, stabil munkafeltételek biztosítása érdekében vállalja:
a) Az Önkormányzat a végkielégítés intézményére vonatkozóan kijelenti, hogy az
Átalakításról szóló tv. 3. § (5) bekezdése szerinti öt évre szóló annak lejáratát
követően is fenntartja a Kjt. 37. §-ában foglaltak szerint.
b) Az Önkormányzat a jubileumi jutalom intézményére vonatkozóan kijelenti,
hogy az Átalakításról szóló tv. 3. § (5) bekezdése szerinti öt évre szóló annak
lejáratát követően is fenntartja a Kjt. 78. §-ában foglaltak szerint.
c) Az Önkormányzat a munkavállalót megillető szabadság megállapítása
tekintetében kijelenti, hogy a munkavállalók részére az Mt. által biztosított
alap-és pótszabadságon túl további 5 munkanap szabadságot határoz meg.
d) Az Önkormányzat a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt
intézményvezető esetében minimum 50 000 Ft-ban határozza meg.
e) Az Önkormányzat keresetkiegészítés címen biztosítja a munkáltató döntésén
alapuló illetményrészt, és az egyéb Kjt. és közművelődésre közművelődési és
közgyűjteményi területen foglalkoztatottakra vonatkozó jogszabályok
rendelkezései szerinti juttatásokat.
3./ A munkáltató a 2./ a)–e) pontokban rögzített feltételeket változtatás nélkül
alkalmazza:
• az Átalakításról szóló tv. szerinti átalakítás következtében létrejövő
munkaszerződésekben,
• a 2020. november 1. után a Munkáltatóval munkaszerződést kötő, újonnan
belépő munkavállaló esetében is.
Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester
Határidő: 2020. október 31.
4./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a munkaszerződések megkötését és
az intézményvezetői pályázat kiírását jelen döntés alapján készítse elő.
Felelős: Vincze Miklós jegyző
Határidő: azonnal
5./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az adott évi költségvetések
előkészítésekor a fenti döntést vegye figyelembe.
Felelős: Vincze Miklós jegyző
Határidő: értelemszerűen
A határozatról értesül:
- Vincze Miklós jegyző, és általa
- Pénzügyi iroda
- munkavállalók

 

Dr. Kelemen Márk sk.
    polgármester

Vincze Miklós sk.
       jegyző


A kivonat hiteléül:

Kerekegyháza, 2020. október 28.
Vincze Miklós
jegyző


 


Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerz?dött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió er?sítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az els? világháború történelmi emlékét ?rz? emlékm?vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékm? állítása”


A programot az Els? Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékm?” felújítása

Testvér-települési programok és együttm?ködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerd? Bölcs?de projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR B?nmegel?zési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rend?rség elérhet?sége!

Rend?rkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rend?r?rs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgár?rség elérhet?sége!

Kerekegyházi Polgár?r Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi T?zoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeres?
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGy?jtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány