Pályázati kiírás - Könyvtár (többfunkciós intézmény) intézményvezetői munkakörének betöltésére
rta: mezo - Dtum: 2021.05.04. 08:00
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró
Kerekegyháza Város Polgármestere pályázatot ír ki a Katona József Művelődési Ház és
Könyvtár (többfunkciós intézmény)
intézményvezetői munkakörének betöltésére
 

Teljes hr

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró
Kerekegyháza Város Polgármestere pályázatot ír ki a Katona József Művelődési Ház és
Könyvtár (többfunkciós intézmény)
intézményvezetői munkakörének betöltésére

 


Betöltendő munkakör :

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár
6041 Kerekegyháza, Szt. István tér 12.
intézményvezetői munkakör (Mt szerinti vezető állású munkavállaló)


A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és
programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település
közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok,
önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások
megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények
lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok
ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és
hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település
kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör
gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő
döntések végrehajtásáért.


Megbízás feltételei:
a) 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (továbbiakban: R) 1. sz. mellékeltének 9. pontja szerinti
felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy
nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés,
b) legalább öt éves szakmai gyakorlat a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint, és
c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
ÉS/VAGY
a) könyvtári szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy
nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint segédkönyvtáros
szakképzettséggel, és
b) legalább öt éves szakmai gyakorlat a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint
c) KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
ÉS
bűntetlen előélet, magyar nyelv ismerete, vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,
az R 4.§ (1) bekezdésében előírt képzettség, vagy határidőre történő elvégzésének vállalása.


Illetmény, juttatások: A Munka törvénykönyve szerint, a munkakörre korábban vonatkozó Kjt
rendelkezéseit alapul véve, kiegészítve A kulturális intézményekben foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyának átalakításával kapcsolatos fenntartói döntések c. 112/2020.
(X. 28.) sz. Kth-ban foglaltakkal. (a határozat a pályázat kiírás melléklete).

A foglalkoztatási jogviszony időtartama:
Az intézményvezetői megbízás 5 évre szól, 2021. augusztus 1-től 2026. július 31. napjáig.
A foglalkoztatás jogviszonya határozatlan időre szóló, munkaszerződésen alapuló Mt. szerinti
vezetői jogviszony. 3 hónap próbaidő kikötésével, közművelődési szakember
alapmunkakörben a 112/2020. (X.28.) sz. Kth-ban meghatározottak szerint.


Pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó részletes szakmai önéletrajzát
• motivációs levelet
• az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési programot,
• az iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot, nyelvismeretet igazoló okmányok
másolatát,
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a foglalkozástól eltiltás hiányára is
kiterjedően
• nyilatkozatot arról, hogy
o a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárásban
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
o megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
o pályázata elbírálására vonatkozó képviselő-testületi zárt, vagy nyílt ülés
tárgyalásához járul-e hozzá
o megbízása esetén vállalja az R 4§ (1) bekezdésében előírt képzés elvégzését a
jogszabályban leírt feltételek szerint.


A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.


A pályázatokat a www.kerekegyhaza.hu honlapon való megjelenést (2021. május 5.)
követően lehet benyújtani, Kerekegyháza Város Polgármesterének címezve, vagy
személyesen (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) 1 példányban, zárt borítékban – feltüntetve:

Intézményvezetői pályázat KH/292/2021. vagy a mark.kelemen@kerekegyhaza.hu címre
megküldeni pdf formátumban.

Pályázat benyújtási határidő: 2021. június 30. A pályázati feltételeknek megfelelő
pályázókat bizottság hallgatja meg, s javaslatuk alapján a képviselő-testület ( amennyiben a
veszélyhelyzet fenn áll a polgármester) dönt a pályázat elbírálásáról.
Pályázat elbírálási határideje: 2021. július 15.
A pályázat iránt érdeklődők számára felvilágosítás kérhető a 76/546-040-es telefonszámon.

 


Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
K I V O N A T
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. október 28-án megtartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

 


Kihagyva a kihagyandókat!
112/2020. (X. 28.) sz. Kth.
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti

jogviszonyának átalakításával kapcsolatos fenntartói döntések


Határozat


1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy a

kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának
átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020.
évi XXXII. törvényben (továbbiakban Átalakításról szóló tv.) foglaltak szerint 2020.
november 1-jétől a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó Katona József
Művelődési Ház és Könyvtár intézményben foglalkoztatottak ( továbbiakban
munkavállalók) jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (továbbiakban: Kjt.) hatálya alól a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá kerül és munkaviszonnyá alakul. Az
átalakulással a közalkalmazotti jogviszony által biztosított kedvezményrendszer – az
Átalakításról szóló tv. rendelkezésein kívül – érvényét veszti.
2./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a munkavállalók részére
hosszútávú, stabil munkafeltételek biztosítása érdekében vállalja:
a) Az Önkormányzat a végkielégítés intézményére vonatkozóan kijelenti, hogy az
Átalakításról szóló tv. 3. § (5) bekezdése szerinti öt évre szóló annak lejáratát
követően is fenntartja a Kjt. 37. §-ában foglaltak szerint.
b) Az Önkormányzat a jubileumi jutalom intézményére vonatkozóan kijelenti,
hogy az Átalakításról szóló tv. 3. § (5) bekezdése szerinti öt évre szóló annak
lejáratát követően is fenntartja a Kjt. 78. §-ában foglaltak szerint.
c) Az Önkormányzat a munkavállalót megillető szabadság megállapítása
tekintetében kijelenti, hogy a munkavállalók részére az Mt. által biztosított
alap-és pótszabadságon túl további 5 munkanap szabadságot határoz meg.
d) Az Önkormányzat a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt
intézményvezető esetében minimum 50 000 Ft-ban határozza meg.
e) Az Önkormányzat keresetkiegészítés címen biztosítja a munkáltató döntésén
alapuló illetményrészt, és az egyéb Kjt. és közművelődésre közművelődési és
közgyűjteményi területen foglalkoztatottakra vonatkozó jogszabályok
rendelkezései szerinti juttatásokat.
3./ A munkáltató a 2./ a)–e) pontokban rögzített feltételeket változtatás nélkül
alkalmazza:
• az Átalakításról szóló tv. szerinti átalakítás következtében létrejövő
munkaszerződésekben,
• a 2020. november 1. után a Munkáltatóval munkaszerződést kötő, újonnan
belépő munkavállaló esetében is.
Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester
Határidő: 2020. október 31.
4./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a munkaszerződések megkötését és
az intézményvezetői pályázat kiírását jelen döntés alapján készítse elő.
Felelős: Vincze Miklós jegyző
Határidő: azonnal
5./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az adott évi költségvetések
előkészítésekor a fenti döntést vegye figyelembe.
Felelős: Vincze Miklós jegyző
Határidő: értelemszerűen
A határozatról értesül:
- Vincze Miklós jegyző, és általa
- Pénzügyi iroda
- munkavállalók

 

Dr. Kelemen Márk sk.
    polgármester

Vincze Miklós sk.
       jegyző


A kivonat hiteléül:

Kerekegyháza, 2020. október 28.
Vincze Miklós
jegyző