Menü
Kerekegyházi Értékeink


Lakossági, kerti kutakkal kapcsolatos tájékoztató


Vegyen részt nyereményjátékunkban!
- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttm?ködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi T?zoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerd? Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Rendezvénynaptár


Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti stratégiája

A változások korát éljük, világunk felgyorsult és ez a tendencia folytatódik. Az össztársadalmi változásokra minden gazdaságban m?köd? szervezetnek, így az önkormányzatnak is reagálnia kell, hiszen a fennmaradás, az eredményes m?ködés a változások felismerésén és az új környezethez való gyors alkalmazkodáson múlik.

 

Egy szervezet eredményességét egyszerre határozza meg m?ködési struktúrája és szervezeti kultúrája. A szervezeti stratégia kialakítása során a fels? vezetés meghatározza a stratégiai célokat, majd a szervezet alsóbb szintjei számára biztosítania kell a stratégia megértését, átgondolását és befogadását. E folyamattal itatódik át a szervezet és kezd el ténylegesen a stratégia szerint m?ködni.

 

A szervezetfejlesztés tehát egy tervszer?, a szervezet egészére kiterjed?, felülr?l szervezett törekvés, amely a szervezet hatékonyságának és életképességének növelését célozza a szervezeti folyamatokra való tervszer? beavatkozás útján, magatartástudományi ismeretek felhasználásával.

 

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: hivatal) komplex, szerteágazó munkát végez. Önkormányzati és államigazgatási (ezen belül körzetközponti jegyz?i /okmányirodai, egyes gyámügyi, építéshatósági, szociális/) ügyeket készít el? döntésre, közrem?ködik azok végrehajtásában. Ezen túl a feladatok ellátása érdekében szervez?, koordinációs tevékenységet fejt ki a mikrotérségi, önkormányzati fenntartású intézmények, civil szervezetek, egyéb önszervez?d? közösségek irányában. A hivatal ezen felül, és els?sorban kiszolgálja az Önkormányzat Képvisel?-testületét, s megvalósítja annak minden, a város fejlesztése, fejl?dése érdekében hozott döntésében foglaltakat. Számos pályázatot készít, s ezzel a különböz? célok eléréséhez támogatási összegeket szerez. Mindezek miatt nagyon fontos, hogy a hivatal, mint kiszolgáló szervezet megfelel? szervezeti struktúrával rendelkezzen e feladatok ellátásához.

 

Kerekegyháza Város Önkormányzata a jelenlegi m?ködést megvizsgálva, az ügyfélbarát és hatékony hivatali m?ködés érdekében jelen stratégiai tervben a hivatali és intézményi m?ködést befolyásolóan, hosszú távra meghatározza mindazon célkit?zéseket, feladatokat, amelyek a mindenkori költségvetési lehet?ségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat és a hivatal, illet?leg az intézmények által végzett feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

 

M?ködését a központi és helyi jogszabályok, a képvisel?-testületi, bizottsági döntések, a bels? utasítások és szabályzatok jelent?sen befolyásolják. De ezeken felül nagyon fontos, hogy a város vezetése olyan szervezeti struktúrát alakítson ki, amely hatékony m?ködést tesz lehet?vé, így különösen a pályázatok el?készítéséhez, és megvalósításához biztosítsa a koordinációt, továbbá megteremtse a Gazdasági Programban és egyéb képvisel?-testületi döntésekben meghatározott fejlesztési célok sikeres teljesítését. A szervezetfejlesztéssel a vezetés generális célja a szervezet technikai és humán rendszerének átgondolt, jól irányított fejlesztése, egy olyan közigazgatási jöv?kép felvázolása, amely a technológia nyújtotta el?nyök kihasználásával, a közszolgáltatások nyújtása terén hozzájárul az állampolgárok számára nyújtott minél magasabb szolgáltatások biztosításához, azaz modern állampolgár barát szolgáltatás megteremtéséhez.


A szervezetfejlesztés céljai:

 

 • megújulás, tanulás, kreatív megoldások kidolgozása, átláthatóbb m?ködés feltételeinek megteremtése
 • az új szervezet problémamegoldó képességének fejlesztése, az információáramlás megfelel? szint? áramlásának biztosítása
 • a hatékony munkavégzés el?segítése, a munkatársaktól elvárható alkalmazkodóképesség segítése és ezekkel összefüggésben a munkavégzés során a rugalmasság növelése
 • a szervezeti szintek közötti összhang megteremtése, folyamatos fejlesztése
 • az egyes folyamatokba való jobb belelátás, a mechanikus m?ködés kiiktatása, a rendszerek jobb, rugalmasabb m?ködése feltételeinek megteremtése
 • a szervezet és benne a munkavállalók folyamatos kontrollálása és fejlesztése
 • a különböz? szolgáltatások elektronizáltságának folyamatos fejlesztése
 • ügyfélbarát közszolgáltatások biztosítása

 

 

A szervezetfejlesztés jellemz?i

 

 • a vezet?k által kit?zött célok mentén halad, és a közben jelentkez? problémák folyamatos diagnózisán alapul
 • átfogó változás, mely kiterjed az egész szervezetre, rendszerre
 • együttm?köd? megoldás, bevonja és részvételre hívja a szervezetben m?köd?ket
 • a változás egyértelm?en a teljesítmény és a min?ség javítását célozza
 • humanisztikus értékekre épít, az emberi képességekre és cselekv?készségre, azaz értékvezérelt, biztosítja a benne résztvev?k folyamatos fejl?désének feltételeit, szakmai képzések biztosítása, finanszírozása
 • rendszer megközelítés?
 • elméleti igény?, de gyakorlati irányultságú

 

Az Önkormányzat a szervezetfejlesztési stratégiai céljait az alábbiak szerint határozza meg:

 

 

 1. A helyi hatalomgyakorlás során, a döntés-el?készítés folyamatában biztosítani kell a széleskör? érdekegyeztetést, az érintettek bevonását a kompromisszumokon alapuló döntési javaslat elkészítése érdekében azzal, hogy a döntéshozó felel?sségének fenntartása mellett a közrem?köd? célcsoport is vállalja a döntésb?l származó konzekvenciákat.
             
 2. A kit?zött célok elérése érdekében, a döntések el?készítése, és végrehajtása során az önkormányzati döntési mechanizmuson belül a döntési jogkörrel rendelkez? szervnek biztosítani kell a szükséges információk naprakész rendelkezésre állását, a visszacsatolást, a megfelel? ellen?rzési jogköröket az azonnali beavatkozás érdekében.
   
 3. A fenntartható fejl?dés folyamatos biztosítása érdekében, a kompromisszumokon alapuló döntések végrehajtása során biztosítani kell a hatékonyan, koordináltan m?köd? hivatali struktúrát, közügyek szolgáltató jelleg?, polgárbarát intézését.
   
 4. Az önkormányzat fejlesztési céljainak meghatározása során biztosítani kell a széleskör? társadalmi egyeztetést, véleményezést. A céloknak illeszkednie kell a hosszútávú fejlesztési elképzelésekhez azzal, hogy azoknak harmonizálniuk kell egymással, biztosítva az alulról-felfelé építkezést, egymásra épülést, fokozatosan javuló élettér – infrastruktúra, és közösségi szolgáltatások javítása – kialakítását. 
   
 5. A m?ködés során biztosítani kell, hogy az önkormányzat köz-megelégedettséggel lássa el feladatát, ennek mérését szolgálja az állandó visszacsatolás, a társadalmi kontroll.
 6. A szervezeti kultúrának biztosítani kell az ügyfélközpontú, szolgáltató típusú feladatellátást, ehhez meg kell teremteni a hivatal alkalmazottainak az elkötelezettségét, bevonását, azonosulását a szervezeti kultúra által továbbított üzenethez. A szervezeti struktúrának meg kell teremteni a bels? koordinációt, kooperációt; a hatósági munka során lehet?ség szerint az „egyablakos” ügyfélszolgálatot, a specializált feladatellátást, az ehhez szükséges döntési kompetenciák megfelel? helyre történ? telepítését. A képvisel?-testületi önkormányzati munka – a döntés-el?készítés, és végrehajtás – során biztosítani kell, hogy az irodák közötti munkamegosztás, információáramlás szervezetten, hatékonyan történjen, a végrehajtásért felel?s személy a koordinációt is biztosítsa.
 7. Az önkormányzati gazdálkodás során törekedni kell a feladat finanszírozás bevezetésére; az adott költséghelyeken kialakított pontos mutatók alapján végrehajtott reális tervezés megteremtésére. Meg kell teremteni a gazdálkodási folyamatok naprakész nyilvántartását, a folyamatos adatszolgáltatást a végrehajtásért felel?s intézményt?l, a hivatali szervezeti egységt?l. Törekedni kell a m?ködési hiány csökkentésére, az önkormányzati vagyon gazdaságos hasznosítása a beruházások finanszírozását szolgálja.
 8. A rendelkezésre álló emberi és gazdasági er?forrásoknak a hatékony, gazdaságos, szabályos, jogszer?, folyamatos megvalósítást kell szolgálnia azzal, hogy a tervezés valós, pontos, számszer? adatszolgáltatáson alapuljon, biztosítva egyúttal a végrehajtás során állandó ellen?rzést, és amennyiben szükséges a szabályszer? beavatkozást.
 9. A rendelkezésre álló információknak pontos, mérhet?, visszaellen?rizhet? adatokon kell alapulnia. Az információáramlás során meg kell teremteni a formális, szabályszer? csatornákon történ? adatszolgáltatást az intézmények és a hivatal között, továbbá a hivatal szervezeti egységei között. 
   
 10. A hivatal bels? szervezeti struktúrájának biztosítania kell, hogy a szervezet alkalmazkodni tudjon az önkormányzati munka során felmerül? egyedi ügyek, igények, feladatok megoldásához is, a szervezeti egységek közötti hatékony munkamegosztás, koordináció megteremtésével, nagyfokú önállósággal, a kezdeményez?készség er?sítése mellett. A szakmai kompetenciák er?sítése az életet át tartó tanulás mellett.

 Teljes anyag megtekintéséhez >>> kattintson ide! <<<

  Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerz?dött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022


Kerekegyerdő bölcsőde bővítése

Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió er?sítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az els? világháború történelmi emlékét ?rz? emlékm?vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékm? állítása”


A programot az Els? Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékm?” felújítása

Testvér-települési programok és együttm?ködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerd? Bölcs?de projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR B?nmegel?zési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rend?rség elérhet?sége!

Rend?rkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rend?r?rs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgár?rség elérhet?sége!

Kerekegyházi Polgár?r Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi T?zoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeres?
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGy?jtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány