Menü
Vegyen részt nyereményjátékunkban!
- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttm?ködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi T?zoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerd? Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Kerekegyerd? Bölcs?de
news: bolcsike.jpg

Név:

Kerekegyerd? Bölcs?de

Típus:

Nevelési intézmény

Telefon:

06/76-371-220, 06/70-334-5753

Fax:

 

E-mail:

bolcsode@kereknet.hu

Nyitvatartás:

Hétf?t?l - Péntekig : 7.00 - 17.00-ig


A
bölcs?dei szolgáltatás feladata

 

Az 1997. XXXI. tv. 42.§ -a, valamint a 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet 36. § - a alapján, a családban nevelked?, a szül?k munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését napközbeni ellátás keretében biztosítjuk.

 

A bölcs?de a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelked? kisgyermekek (1- éves kortól, 3 éves korig) napközbeni ellátását, szakszer? gondozását, nevelését végzi.

 

A bölcs?débe felvehet? minden olyan kisgyermek, akiknek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását.

 

A gyermekek védelmér?l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. kiemeli olyan kisgyermek - szociális vagy egyéb ok miatt - felvételi lehet?ségét, akinek egészséges fejl?dése érdekében, szükséges a bölcs?dei gondozás, nevelés.

 

 

További feladatunk, a gyermekek harmonikus testi- szellemi fejl?désének segítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. A szül?k kérésére és a szakemberek (orvos, szaktanácsadó, bölcs?devezet?, gyógypedagógus) javaslata alapján, a gyermekek 4.-ik életévük betöltését követ? év augusztus 31.-ig gondozhatók a bölcs?dében.

 

 

A gyermekek bölcs?dében történ? elhelyezését a szül? hozzájárulásával kezdeményezheti a véd?n?, a házi- és gyermekorvos, a gyermekjóléti szolgálat, családgondozók és a gyámhatóság is.Az alapellátás mellett m?köd?, a családi nevelést támogató szolgáltatások

 

 

1. Id?szakos gyermekfelügyelet

 

Igény szerint nyújtott kiegészít? szolgáltatások.

 

A szül? elfoglaltsága idejére néhány órára kérheti gyermeke felügyeletét. Az id?szakosan gondozott kisgyermek felvehet? egy erre a célra létrehozott csoportba, vagy a normál bölcs?dei csoport üres fér?helyeire. Az id?szakos bölcs?dei elhelyezés igénybevétele esetén is fokozatosan, lehet?leg a szül?vel történik a kisgyermek beszoktatása.

 

A bölcs?devezet?, illetve a kisgyermeknevel? a gyermek személyi adatain kívül rögzíti a szolgáltatás igénybevételének a napját, id?tartamát és azt, hogy kinek adható ki a gyermek, kit és hol lehet értesíteni sürg?s esetben. Az igénybevett étkezések díját és az önköltség számítási szabályok alapján meghatározott szolgáltatás költségeit, a helyi pénzügyi szabályok szerint számolják el.

 

 

 

2.Játszócsoport

 

A csoporton belül, vagy külön játszócsoport kialakításával a gyermekeket az édesanyákkal együtt is fogadhatják a nap egy bizonyos szakában a bölcs?dék abból a célból, hogy a szül?k együtt játszanak gyermekeikkel az intézmény által megteremtett kedvez? körülmények között, kihasználva a bölcs?dében található speciális eszközöket. A játszócsoport keretében nyújtott szolgáltatások a következ?k:

· Gyurmamóka: kreativitást fejleszt? foglalkozások 18 hónapos kortól, melyek keretében a gyerekek közkedvelt mesékkel, versekkel ismerkednek, majd egyszer? technikával készítik el a témához kapcsolódó figurát gyurmából.

· Kreatív kézm?ves foglalkozás: A foglalkozásokon a gyermekek különböz? anyagokkal (gyurma, papír, tempera, üveg, só gyurma, kerámia, rongy, száraz levél, egyéb természetes anyagok, tojáshéj, k?) és különböz? technikákkal (gyurmázás, üvegfestés, festés, kerámiafestés, papírmozaik, levélmozaik, rongyvarrás stb.) ismerkedhetnek meg. Kicsiknek kifejlesztett változatában a gyermekek ujjal, szivaccsal festhetnek, szabadon gyurmázhatnak, tépkedhetik a papírt, majd ragaszthatják azt.

- Zenebölcsi: zenebölcsinkbe várjuk mindazokat a csecsem?ket, babákat, kisgyerekeket és szüleiket, akik szeretnek énekelni, mondókákat tanulni, azokat mozgással követni, ritmushangszerekkel játszani. Az anyagot ismert és kevésbé ismert mondókákból, dalokból állítottuk össze, és olyan ritmushangszereket válogattunk össze, melyek egy csecsem? kis kezében is elférnek, tudatos, illetve véletlenszer? használata egyaránt örömöt okoz a kicsiknek.

- A kisbabával vele születik a zene iránti fogékonyság, ami azoknak a hang-, ritmus- és mozgáshatásoknak köszönhet?, amelyek korábban az anyaméhben érték. Minél korábban találkozik a zenével, annál jobb lesz a tanulási készsége.

- Körjátékok: erre a foglalkozásra azokat a gyermekeket várjuk, akik szeretik a zenét, éneket, táncot, játékot. Mindezt egyszerre élvezhetik a gyermekek kisgyermeknevel?k vezetésével, aki nemcsak az ismert körjátékokat eleveníti fel, hanem új játékokra is megtanítja a gyermekeket.

 

A játszóházi szolgáltatás keretében az udvari játékokon felül egy átlagos játszótérhez képest az alábbi plusz elemeket nyújtjuk:

 

- zárt tér, melynek révén nem szaladnak ki a gyermekek az útra, illetve a kutyák, macskák nem piszkolják a játszóteret;

- elérhet? mosdó;

- pelenkázási lehet?ség (WC és kézmosó);

 

3.Baba-mama klub


A baba-mama klub egy olyan helyet nyújt, ahol mind a kisgyermekek, mind az anyukák (illetve akár az apukák is) kellemes, otthonos környezetben, hasznosan tölthetik el idejüket. Tapasztalataink szerint az anyukák igénye növekszik egy olyan közösséghez való tartozás iránt, amely el?térbe helyezi az emberi értékeket.

 

A klub m?ködése hozzájárul egy olyan, biztos hely megteremtéséhez, ahová a szül?k mindig bizalommal fordulhatnak, és szakmai segítséget kaphatnak, valamint olyan elfoglaltságot nyújt a gyermekek számára, amely egyéni képességeiket figyelembe véve biztosítja a differenciált fejl?dést kisgyermeknevel?k segítségével.

 

Foglalkozásaink célja, hogy a gyermekek játszva, a játékon keresztül észrevétlenül tanulják meg elsajátítani a világról szerzett tapasztalataikat, alakuljanak ki társas kapcsolataik, el?segítve ezzel a szocializációs folyamatot. Mindezen célok elérését szakembereink által kívánjuk biztosítani. A klub életét maguk a szül?k irányíthatják, szívesen teszünk eleget kéréseiknek. Terveink szerint heti egy délel?tti, vagy délutáni klubórát tartanánk.

 

 

4.Tanácsadás

 

A kisgyermekgondozással kapcsolatos ismeretek segítése érdekében kívánjuk m?ködtetni a tanácsadó szolgáltatást.

Véd?n?k, gyermekorvos és gondozón?k bevonásával nyújtunk segítséget a kisgyermekes szül?knek a mindennapos gyermekgondozás segítéséhez havonta, az id?szaknak megfelel? aktuális témák köré szervezve, mint például nyaralás kisgyermekkel, fejl?dési szakaszok, nyári betegségek, családi kötelékek, megh?léses betegségek kezelése, fert?z? betegségek, a kisgyermek és az állatok, babaételek, óvjuk a hallását, családtámogatási lehet?ségek, véd?oltások, a baba és az alvás, valamint bölcs?dére, óvodára készül?dés.

Az el?adások alatt a kisgyermekekre gondozón?k vigyáznak. Emellett egyéni problémák megoldásában is közrem?ködünk, szükség esetén szakemberek (pszichológus, családgondozó) bevonását is vállaljuk. A családok életét segítve együttm?ködünk az önkormányzat Humán Szolgáltató Központjával, ahol családsegít?, gyermekjóléti- és támogató szolgáltatás is m?ködik.

 

 

5. Otthoni gyermekgondozás

 

A család kérésére, olyan helyzetekben, amikor a szül?k segítséget igényelnek gyermekük ellátásában (pl.: az anya betegsége, többes ikrek gondozása, a dolgozó szül? beteg gyermekének ápolása, a szül?k dolgoznak, de gyermeküket nem kívánják intézménybe adni, stb.) a bölcs?de szakképzett csecsem?- és gyermekgondozón?t küld a gyermek otthoni nappali gondozására. Az otthoni gyermekgondozásra vállalkozó kisgyermeknevel? a gyermek gondozásával kapcsolatos feladatokat látja el a családban.Vezet?je: Csorbáné Takács Erika

 

cím:


6041 Kerekegyháza, Erd? utca 31.

Aktualitásaink:

 

A Kerekegyerd? Bölcs?dében megkezdtük a kisgyermekek beszoktatását, melyr?l közzéteszünk néhány fotót.

 

Tekintse meg galériánkat! >>>

Aktuális híreink

 

 

Bölcs?dei névsor 2016/2017 nevelési évben
 Images: bovebben_gomb.gif
Játszócsoport szolgáltatást biztosít a Kerekegyerd? Bölcs?de  Images: bovebben_gomb.gif
Bölcs?dei névsor 2012/2013 nevelési évben Images: bovebben_gomb.gif
   
   
   
   
   
   
   
   


Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerz?dött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022


Kerekegyerdő bölcsőde bővítése

Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió er?sítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az els? világháború történelmi emlékét ?rz? emlékm?vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékm? állítása”


A programot az Els? Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékm?” felújítása

Testvér-települési programok és együttm?ködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerd? Bölcs?de projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR B?nmegel?zési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rend?rség elérhet?sége!

Rend?rkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rend?r?rs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgár?rség elérhet?sége!

Kerekegyházi Polgár?r Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi T?zoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeres?
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGy?jtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány