Menü
Kerekegyházi Értékeink


Lakossági, kerti kutakkal kapcsolatos tájékoztató


Vegyen részt nyereményjátékunkban!
- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttm?ködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi T?zoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerd? Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Rendezvénynaptár


Képvisel?-testület Bizottságai

Az önkormányzati munka segítésére három bizottság alakult: 

Név:

Pénzügyi, Szociális Bizottság
Feladatai:

 

 • közrem?ködik az éves gazdasági program el?készítésében, véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámolók tervezeteit,
 • figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását,
 • értékeli a saját bevételek alakulását és vizsgálja, valamint értékeli a vagyonváltozást el?idéz? okokat,
 • vizsgálja a hitelfelvétel szükségességét és gazdasági megalapozottságát,
 • ellen?rizheti a Pénzkezelési Szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a fegyelem érvényesítését,
 • állásfoglalást nyilvánít a Képvisel?-testület elé kerül? összes gazdasági tárgyú el?terjesztéshez,
 • vizsgálati témákat jelölhet meg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzügyi ellen?rzéséhez,
 • el?zetesen megtárgyalja a kiírt gazdasági témájú pályázatokra beérkezett ajánlatokat,
 • véleményezi a szociális, és egészségügyi intézmények vezet?i pályázatokat,
 • figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását,
 • javaslatot tesz a Képvisel?-testületnek a szociális és egészségügyi intézmények éves költségvetésének meghatározására, valamint a szociális célú pénzeszközök el?irányzatára,
 • véleményezi a szociális és egészségügyi témájú intézményi beszámolókat, el?terjesztéseket Képvisel?-testület részére.
Tagok:
 
 • Csert? Attila, alelnök
 • Bodor József, tag
 • Horváth Gábor, tag
 • Kecskeméti István, tag          
Elnök:
 • Forgó Gábor

Név:

Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság
Leírás:
 • véleményezi az önkormányzati rendelet tervezeteket, illetve részt vesz el?készítésükben,
 • javaslatot tesz a polgármester bérfejlesztésére,
 • figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek végrehajtását,
 • koordinálja a közbiztonsággal kapcsolatos lakossági és alapítványi kezdeményezéseket,
 • véleményezi az idegenforgalommal kapcsolatos el?terjesztéseket,
 • véleményezi a sporttémájú el?terjesztéseket és ügyeket,
 • gy?jti a képvisel?k és a polgármester vagyonnyilatkozatait,
 • vezeti a vagyonnyilatkozatokról szóló nyilvántartást,
 • kezeli a vagyonnyilatkozatokat olyan módon, mely lehet?vé teszi a nyilvánosság biztosítását,
 • a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a Polgármesteri Hivatalon keresztül,
 • a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellen?rzési eljárás lefolytatása, ennek keretében:

a.)    képvisel? felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellen?rzéshez szükséges azonosító adatok írásbeli bejelentésére,

b.)    felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelel? ?rzése és az ellen?rzést követ? 8 napon belüli törlése,

 • a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményének a Képvisel?-testület soron következ? ülésén való tájékoztatás.
 • figyelemmel kíséri az önkormányzat oktatási és m?vel?dési intézményeinek munkáját és m?ködését,
 • véleményezi az oktatási és m?vel?dési intézmények vezet?i pályázatait,
 • javaslatot tesz a feladatköréhez tartó intézmények éves költségvetési el?irányzatainak megállapításához,
 • javaslatot tesz az önkormányzat által nyújtott támogatási, költségvetési el?irányzatok meghatározásához,
 • véleményezi a feladatköréhez tartozó intézményi beszámolókat el?terjesztéseket Képvisel?-testület részére,
 • a helyi b?nmegel?zési koncepció alapján a rövid-, közép- és hosszú távú terv összeállítása,

–         az elkészített terv Képvisel?-testület elé történ? terjesztése,

–         az elfogadott terv végrehajtásának megszervezése és ellen?rzése,

–         a b?nmegel?zési feladatkörben ellátandó közbiztonsági feladatok:

·        meghatározza a közbiztonság javításával, b?nmegel?zéssel kapcsolatos stratégiai feladatokat, célkit?zéseket, figyelemmel kíséri azok megvalósulását,

·        a tapasztalatok alapján évente, illetve szükség szerint áttekinti a város közbiztonságának helyzetét, a közbiztonság fenntartásában érintett szervek tevékenységét,

·        elemzi és értékeli a társadalmi és gazdasági folyamatoknak a b?nözésre gyakorolt hatását, a b?nmegel?zés érdekében szükség esetén konkrét ajánlásokat, intézkedési javaslatokat tesz,

·        figyelemmel kíséri a b?nmegel?zésben feladatot vállaló társadalmi szervez?dések munkáját, orientálja a velük való együttm?ködést,

·        a város közbiztonságának helyzetével, a közbiztonság fenntartásában érintett szervek tevékenységével kapcsolatos állásfoglalásait, javaslatait közli a képvisel?-testülettel,

·        a város biztonsági analízisének elkészítéséhez, folyamatos felülvizsgálatához, a helyi közbiztonsági koncepció és programok kidolgozásához szükséges döntés-el?készít? munka, valamint a lakossággal folytatott szisztematikus párbeszéd segítése.

·        a bizottság gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester esetében

 

A bizottság saját maga határozza meg m?ködésének részletes szabályait. A bizottság m?ködésének speciális szabályait a 3 számú függelék tartalmazza. Külön részletezi a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a nyilvánosság biztosítását, a nem nyilvános adatok védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának részletes rendjét.

Tagok:
 • Csorba János, alelnök
 • Kaldenekker Olivér

 

Elnök:
 • Gyurkovics Balázsné
 
   

Név:

Városfejlesztési, Mez?gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

Leírás:

 • képviseli a mez?gazdasági és egyéb vállalkozási tevékenységet folytató magán- és jogi személyek érdekeit a Képvisel?-testület el?tt,
 • véleményezi az önkormányzat vállalkozásokkal kapcsolatos el?terjesztéseit,
 • véleményezi az önkormányzat környezetvédelemmel kapcsolatos el?terjesztéseit,
 • figyelemmel kíséri az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának megvalósulását, közrem?ködik a kétéves felülvizsgálatban,
 • ellátja a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok el?készítését, közrem?ködik a vonatkozó helyi rendeletek el?készítésében,
 • el?zetesen állást foglal területfejlesztési kérdésekben.
 • javaslatot tesz a Képvisel?-testületnek a városüzemeltetéssel, városfejlesztéssel kapcsolatos költségvetési kiadási el?irányzatának meghatározására.

Tagok:

 • Boldizsár András, alelnök
 • Domján István, tag

Elnök:

 • Fazekas Fülöp


Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerz?dött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022


Kerekegyerdő bölcsőde bővítése

Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió er?sítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az els? világháború történelmi emlékét ?rz? emlékm?vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékm? állítása”


A programot az Els? Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékm?” felújítása

Testvér-települési programok és együttm?ködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerd? Bölcs?de projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR B?nmegel?zési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rend?rség elérhet?sége!

Rend?rkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rend?r?rs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgár?rség elérhet?sége!

Kerekegyházi Polgár?r Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi T?zoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeres?
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGy?jtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány