Menü
Kerekegyházi Értékeink


Lakossági, kerti kutakkal kapcsolatos tájékoztató


Vegyen részt nyereményjátékunkban!
- Soha ne add fel - LÁZÁR BENCE Emlékalapítvány


Elindult Kecskemét és térsége turisztikai applikáció


Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttm?ködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


Kerekegyházi T?zoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerd? Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Rendezvénynaptár


Hírességek

Balatoni Farkas János – Kerekegyháza alapítója

 
 

1824. május 7-én született Jászárokszálláson. 24 évesen önkéntesen állt be a szabadságharc katonái közé. 1848 szeptemberében közvitéz, majd a jász-kerületi önkéntes nemzet?r zászlóaljban, már hadnagyként szolgál. Harcol Jellasics ellen, és részt vesz Buda ostrománál is, ahol h?siességéért f?hadnagyi rendfokozatba léptetik el?. H?sies katonai szolgálataiért századosi rangot kap, és végül ezzel a rendfokozattal szerel le a 190-es Honvédzászlóalj gyalogezredéb?l.

 

A Szabadságharc bukását követ?en amnesztiában részesül, Gödöll?r?l Kecskemétre, majd birtokvásárlással Kecskemét melletti pusztaságra települ. A puszta Jászárokszállás város közbirtokosságának tulajdona, melyet legeltetésre használtak. Farkas János 1856-ban - az egész országra kiterjed?en birtokfelosztás útján - megalapítja a ma is fönnálló Kerekegyháza nev? települést, ahol 1908-ban hal meg.

 

Felesége a kecskeméti Ferenczy család Mária nev? lánya lesz. Négy gyermeke közül, csak kett? éli meg a feln?tt kort Farkas Zoltán hajdani belügyminiszteri f?tanácsos, és Farkas László.MÓCZÁR  ANTAL

FÖLDBIRTOKOS

 

Móczár Antal 1862. július 6-án született Jászárokszálláson, nemesi család sarjaként. Feleségével az 1880-as évek elején költözött Kerekegyházára, akit?l 6 gyermeke született. Személye meghatározó volt a helyi sz?l?- és gyümölcsgazdálkodás meghonosításában, a parasztság mez?gazdasági irányú szakmai nevelésében. Az egykori Dózsa Termel?szövetkezet az ? földjein alakult, amelynek központja a Móczár kastély épülete volt. 1935. június 12-én halt meg Kerekegyházán. Néhai Móczár Antal még életében végrendelkezett. A birtokot Antal és Ferenc fiaira hagyta, hogy ne osztódjon annyi felé a föld, míg leányait kifizette.

 

A jegyz?könyvek szerint miután Kerekegyházán letelepedett, a futóhomokon kezdett gazdálkodni, erd?t, sz?l?t, gyümölcsöst telepített, és lehet?vé tette, hogy Kerekegyházán a sz?l? és gyümölcs kultúra magas szintre emelkedhessen. Szorgalmas munkája eredményeként a sivár homokot ma már virágzó paradicsommá változtatta, mindeközben pedig id?t és fáradságot nem kímélve, önzetlenül részt vett a község vezetésében és irányításában is.

Magánélete, a családi élet tisztasága, rendezett vagyoni viszonyai, hazafias és vallásos gondolkodása mindenki számára jó példaként szolgált. Minden társadalmi, felekezeti és egyéni érdeken, önzésen és széthúzáson felül emelkedve munkálkodott a község felvirágzásán. Annak örült, ha az ? próbálkozása nyomán elindult gazdálkodók sikereket értek el, és ezzel Kerekegyháza fejl?désnek indulhatott.

Alkotásainak egy részét, például a Hitelszövetkezetet, amelynek elnöke volt, az I. világháború romba döntötte, és közel 40 évnyi becsületes munkával szerzett vagyona is semmivé vált, amikor felajánlotta azt a haza oltalmára. A háborút követ?en nem esett kétségbe, amikor a gazdasági élet alapjait újból le kellett raknia, hanem istenbe vetett hittel és reménnyel dogozott fáradhatatlanul.

 

Móczár Antal világi elnöksége alatt épült fel a római katolikus templom, amelynek haláláig f?gondnoka volt, a plébánia, a 10 tantermes iskola, és 70 kat. holddal gyarapodott az egyház vagyona. A község második adófizet?jeként olyan intézmények létesítését is támogatta, amelyekb?l neki közvetlen haszna nem származott ugyan, de a község számára haladást jelentettek. Az ? kezdeményezésének köszönhet?en épülhetett meg nagy anyagi áldozatok árán a Kerekegyházát Kecskeméttel és Budapesttel összeköt? vasút.

 

Egyszer?, becsületes, puritán jelleme a nyilvános szereplést nem szerette, csak csendben, láthatatlanul szeretett dolgozni a falu nyugalma és fejl?dése érdekében. A községalapító balatoni Farkas János örökét ? vette át, és a településnek hosszú évtizedeken át vezet?je, els? polgára volt, akire nem csak sudár termete és jóságos tekintete miatt, hanem az általa elért eredmények miatt tisztelettel és szeretettel tekintett fel a település valamennyi lakója. Érdemeit a Kormány 1924-ben gazdasági tanácsosi kitüntet? címmel ismerte el.

 

Egyéniségét jól tükrözi, hogy akik meghallgatták, azok meg is fogadták tanácsait, követték ?t és bíztak benne. Akik személyesen ismerték, nemes lelk?, der?s kedély? magyar emberként írták le, akinek még akkor is tekintélye volt a legutolsó nemestelen ember el?tt is, amikor a rémuralom tekintélyt nem ismert.

 

1902 és 1905 között megépíttette a ma is álló kastélyt. A kastélytól kb. 400 méterre észak felé található a kerekegyházi határ legmagasabb pontja. Ezt jelölte ki Móczár Antal a maga és családja majdani nyughelyéül. Móczár Antal hamvait a maga választotta családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. Ezt követ?en mintegy 15 évig az utódok gondozták, de elköltözésük után id?vel környékét felverte a gaz, és felel?tlen emberek a sírt is többször barbár módon feldúlták.

 

1938. április 24-én pedig Díszközgy?lést tartottak Móczár Antal arckép olajfestménye felavatásának alkalmából, amelynek sorsa azóta ismeretlen. Ekkor hangzott el Bodó Árpád nyugdíjas vasutas tisztvisel? alábbi verse.

 

 

 

 

Móczár Antal öreg gazda,

Méltó vagy a jutalomra.

Méltó vagy, mert különb voltál,

Mint akiket visszahagytál.

 

Egyszer? volt uraságod,

De nagyszer? gazdaságod.

Sívó homok volt, mit kaptál,

Paradicsom az, mit adtál.

 

Hol egykor csak porfelh? szállt,

Hol a madár is továbbszállt,

Ott most sz?l?, gyümölcs terem,

De még milyen! Én Istenem.

 

A por helyett most illat száll,

A madár is leszállt már,

S?t fészket rak és énekel,

Telve hálás dicsérettel.

 

Az arcképed jelkép nekünk:

Az anyaföld a kenyer?nk,

Dolgozzuk meg szeretettel,

A szeretet csodát m?vel.

 

 

Életér?l és tevékenységér?l két közgy?lési jegyz?könyvb?l meríthetünk értékes információkat. Az 1935. június 14-i rendkívüli képvisel?-testületi gyászközgy?lésen jelentették be Móczár Antal halálát, és tárgyalták meg a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket. Nevér?l utcát neveztek el, halálesetér?l gyászjelentést adtak ki, koporsójára koszorút helyeztek, temetésén testületileg gyászlobogó alatt vettek részt, és búcsúztatót mondtak.


 

SOHA VISSZA NEM TÉR? ELÜLDÖZÖTTEK.


>> Tekintse meg a cikkhez tartozó képgalériát << 

 


ANDRÉ ALAJOS
(1872-1921)

Könyvtár alapítójaA három gyermekes családf? megjárta, az els? világháborút, Olaszországban harcolt. Betegséggel tér haza, így fiatalon hal meg.

 

Mindannyian büszkék lehetünk André Alajosra, aki 1905-1907 között építette városunk legcsodálatosabb épületét, a mai könyvtárat.

Az épületet 1951-ben államosították.


>> Tekintse meg a cikkhez tartozó emléklapot <<

 

 Római Katolikus Plébánia Templom


E-Ügyintézés


Szerz?dött Információbiztonsági Szolgáltató


GólyakameraTelepülésképi Arculati Kézikönyv


Pályázat - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022


Kerekegyerdő bölcsőde bővítése

Pályázat - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01195


Kerekegyháza Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00014
Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Kerekegyerd? bölcs?de fejlesztése

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00006


A helyi identitás és kohézió er?sítése

Pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00018


Ipari terület fejlesztése Kerekegyházán

Az államalapítás ünnepe határtalanul Gútortól Kerekegyházáig


I. vh. hadisírok felújítása pályázat


HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében 7 db hadisír felújítása Kerekegyházán

„Az els? világháború történelmi emlékét ?rz? emlékm?vek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékm? állítása”


A programot az Els? Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja: KKETTKK-CP-02 számú pályázat keretében az „I. világháborús emlékm?” felújítása

Testvér-települési programok és együttm?ködések pályázat


Kerekegyháza Város és Gútor-Hamuliakovo Község 2018.évben megtartandó testvér-települési találkozója.

Új óvoda építése az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erd? utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: MAG Zrt.

Kerekegyerd? Bölcs?de projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közrem?köd? szervezet: VATI

Choose your language!
Bejelentkezs
Felhasznlnv

Jelsz

Emlkezzen rm


Mg nem vagy tag? Kattints ide a regisztrcihoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

ELBIR B?nmegel?zési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Rend?rség elérhet?sége!

Rend?rkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rend?r?rs
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Polgár?rség elérhet?sége!

Kerekegyházi Polgár?r Egyesület
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi T?zoltó Köztestület
Polgármesteri Hírlevelek


Rendezési tervek


Közadatkeres?
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGy?jtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány