Menü
Kerekegyházi Értékeink


Nemzeti Együttműködési Alap
Kérjük támogassa munkánkat!

Kerekegyházi, önkormányzati civil szervezetek  

Cégek


Weninger Bt.

Ipari telkek


Építési telkek


Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

Új óvoda átadása az Erdő utca és Park utca sarkán


NFÜ - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

Testvérvárosunk Gútor


Betekintés a kereki sportéletbe


Kerekegyházi Kábelkom. Kft


Kerekegyháza óvodái


Móra Ferenc Ált. Iskola


utazzITTHON


www.utazzitthon.hu

Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület


Turizmus LinkekKerekerdő Kalandpark
Varga Tanya
Kunsagi Major
Rendek Tanya
Somodi Tanya

Pályázat - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00013


Park utcai új óvoda létesítése

Kerekegyerdő Bölcsőde projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: VATI

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0040


Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése

AROP projekt:


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: VATI

TIOP 1.1.1-09 projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: Wekerle

Kunpusztai temető körbekerítése és térburkolása


Homokhátság Fejlődéséért K.K. Nonprofit Kft.

Kerekegyháza térfigyelő kamera rendszerének fejlesztése


Homokhátság Fejlődéséért K.K. Nonprofit Kft.

Térségek közötti és nemzetközi együttműködés


Homokhátság Fejlődéséért K.K. Nonprofit Kft.

TIOP 1.1.1-07 projekt


UMFT - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: ESZA KHT

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány


www.bacs-lea.hu

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti stratégiája

A változások korát éljük, világunk felgyorsult és ez a tendencia folytatódik. Az össztársadalmi változásokra minden gazdaságban működő szervezetnek, így az önkormányzatnak is reagálnia kell, hiszen a fennmaradás, az eredményes működés a változások felismerésén és az új környezethez való gyors alkalmazkodáson múlik.

 

Egy szervezet eredményességét egyszerre határozza meg működési struktúrája és szervezeti kultúrája. A szervezeti stratégia kialakítása során a felső vezetés meghatározza a stratégiai célokat, majd a szervezet alsóbb szintjei számára biztosítania kell a stratégia megértését, átgondolását és befogadását. E folyamattal itatódik át a szervezet és kezd el ténylegesen a stratégia szerint működni.

 

A szervezetfejlesztés tehát egy tervszerű, a szervezet egészére kiterjedő, felülről szervezett törekvés, amely a szervezet hatékonyságának és életképességének növelését célozza a szervezeti folyamatokra való tervszerű beavatkozás útján, magatartástudományi ismeretek felhasználásával.

 

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: hivatal) komplex, szerteágazó munkát végez. Önkormányzati és államigazgatási (ezen belül körzetközponti jegyzői /okmányirodai, egyes gyámügyi, építéshatósági, szociális/) ügyeket készít elő döntésre, közreműködik azok végrehajtásában. Ezen túl a feladatok ellátása érdekében szervező, koordinációs tevékenységet fejt ki a mikrotérségi, önkormányzati fenntartású intézmények, civil szervezetek, egyéb önszerveződő közösségek irányában. A hivatal ezen felül, és elsősorban kiszolgálja az Önkormányzat Képviselő-testületét, s megvalósítja annak minden, a város fejlesztése, fejlődése érdekében hozott döntésében foglaltakat. Számos pályázatot készít, s ezzel a különböző célok eléréséhez támogatási összegeket szerez. Mindezek miatt nagyon fontos, hogy a hivatal, mint kiszolgáló szervezet megfelelő szervezeti struktúrával rendelkezzen e feladatok ellátásához.

 

Kerekegyháza Város Önkormányzata a jelenlegi működést megvizsgálva, az ügyfélbarát és hatékony hivatali működés érdekében jelen stratégiai tervben a hivatali és intézményi működést befolyásolóan, hosszú távra meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a mindenkori költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat és a hivatal, illetőleg az intézmények által végzett feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

 

Működését a központi és helyi jogszabályok, a képviselő-testületi, bizottsági döntések, a belső utasítások és szabályzatok jelentősen befolyásolják. De ezeken felül nagyon fontos, hogy a város vezetése olyan szervezeti struktúrát alakítson ki, amely hatékony működést tesz lehetővé, így különösen a pályázatok előkészítéséhez, és megvalósításához biztosítsa a koordinációt, továbbá megteremtse a Gazdasági Programban és egyéb képviselő-testületi döntésekben meghatározott fejlesztési célok sikeres teljesítését. A szervezetfejlesztéssel a vezetés generális célja a szervezet technikai és humán rendszerének átgondolt, jól irányított fejlesztése, egy olyan közigazgatási jövőkép felvázolása, amely a technológia nyújtotta előnyök kihasználásával, a közszolgáltatások nyújtása terén hozzájárul az állampolgárok számára nyújtott minél magasabb szolgáltatások biztosításához, azaz modern állampolgár barát szolgáltatás megteremtéséhez.


A szervezetfejlesztés céljai:

 

 • megújulás, tanulás, kreatív megoldások kidolgozása, átláthatóbb működés feltételeinek megteremtése
 • az új szervezet problémamegoldó képességének fejlesztése, az információáramlás megfelelő szintű áramlásának biztosítása
 • a hatékony munkavégzés elősegítése, a munkatársaktól elvárható alkalmazkodóképesség segítése és ezekkel összefüggésben a munkavégzés során a rugalmasság növelése
 • a szervezeti szintek közötti összhang megteremtése, folyamatos fejlesztése
 • az egyes folyamatokba való jobb belelátás, a mechanikus működés kiiktatása, a rendszerek jobb, rugalmasabb működése feltételeinek megteremtése
 • a szervezet és benne a munkavállalók folyamatos kontrollálása és fejlesztése
 • a különböző szolgáltatások elektronizáltságának folyamatos fejlesztése
 • ügyfélbarát közszolgáltatások biztosítása

 

 

A szervezetfejlesztés jellemzői

 

 • a vezetők által kitűzött célok mentén halad, és a közben jelentkező problémák folyamatos diagnózisán alapul
 • átfogó változás, mely kiterjed az egész szervezetre, rendszerre
 • együttműködő megoldás, bevonja és részvételre hívja a szervezetben működőket
 • a változás egyértelműen a teljesítmény és a minőség javítását célozza
 • humanisztikus értékekre épít, az emberi képességekre és cselekvőkészségre, azaz értékvezérelt, biztosítja a benne résztvevők folyamatos fejlődésének feltételeit, szakmai képzések biztosítása, finanszírozása
 • rendszer megközelítésű
 • elméleti igényű, de gyakorlati irányultságú

 

Az Önkormányzat a szervezetfejlesztési stratégiai céljait az alábbiak szerint határozza meg:

 

 

 1. A helyi hatalomgyakorlás során, a döntés-előkészítés folyamatában biztosítani kell a széleskörű érdekegyeztetést, az érintettek bevonását a kompromisszumokon alapuló döntési javaslat elkészítése érdekében azzal, hogy a döntéshozó felelősségének fenntartása mellett a közreműködő célcsoport is vállalja a döntésből származó konzekvenciákat.
             
 2. A kitűzött célok elérése érdekében, a döntések előkészítése, és végrehajtása során az önkormányzati döntési mechanizmuson belül a döntési jogkörrel rendelkező szervnek biztosítani kell a szükséges információk naprakész rendelkezésre állását, a visszacsatolást, a megfelelő ellenőrzési jogköröket az azonnali beavatkozás érdekében.
   
 3. A fenntartható fejlődés folyamatos biztosítása érdekében, a kompromisszumokon alapuló döntések végrehajtása során biztosítani kell a hatékonyan, koordináltan működő hivatali struktúrát, közügyek szolgáltató jellegű, polgárbarát intézését.
   
 4. Az önkormányzat fejlesztési céljainak meghatározása során biztosítani kell a széleskörű társadalmi egyeztetést, véleményezést. A céloknak illeszkednie kell a hosszútávú fejlesztési elképzelésekhez azzal, hogy azoknak harmonizálniuk kell egymással, biztosítva az alulról-felfelé építkezést, egymásra épülést, fokozatosan javuló élettér – infrastruktúra, és közösségi szolgáltatások javítása – kialakítását. 
   
 5. A működés során biztosítani kell, hogy az önkormányzat köz-megelégedettséggel lássa el feladatát, ennek mérését szolgálja az állandó visszacsatolás, a társadalmi kontroll.
 6. A szervezeti kultúrának biztosítani kell az ügyfélközpontú, szolgáltató típusú feladatellátást, ehhez meg kell teremteni a hivatal alkalmazottainak az elkötelezettségét, bevonását, azonosulását a szervezeti kultúra által továbbított üzenethez. A szervezeti struktúrának meg kell teremteni a belső koordinációt, kooperációt; a hatósági munka során lehetőség szerint az „egyablakos” ügyfélszolgálatot, a specializált feladatellátást, az ehhez szükséges döntési kompetenciák megfelelő helyre történő telepítését. A képviselő-testületi önkormányzati munka – a döntés-előkészítés, és végrehajtás – során biztosítani kell, hogy az irodák közötti munkamegosztás, információáramlás szervezetten, hatékonyan történjen, a végrehajtásért felelős személy a koordinációt is biztosítsa.
 7. Az önkormányzati gazdálkodás során törekedni kell a feladat finanszírozás bevezetésére; az adott költséghelyeken kialakított pontos mutatók alapján végrehajtott reális tervezés megteremtésére. Meg kell teremteni a gazdálkodási folyamatok naprakész nyilvántartását, a folyamatos adatszolgáltatást a végrehajtásért felelős intézménytől, a hivatali szervezeti egységtől. Törekedni kell a működési hiány csökkentésére, az önkormányzati vagyon gazdaságos hasznosítása a beruházások finanszírozását szolgálja.
 8. A rendelkezésre álló emberi és gazdasági erőforrásoknak a hatékony, gazdaságos, szabályos, jogszerű, folyamatos megvalósítást kell szolgálnia azzal, hogy a tervezés valós, pontos, számszerű adatszolgáltatáson alapuljon, biztosítva egyúttal a végrehajtás során állandó ellenőrzést, és amennyiben szükséges a szabályszerű beavatkozást.
 9. A rendelkezésre álló információknak pontos, mérhető, visszaellenőrizhető adatokon kell alapulnia. Az információáramlás során meg kell teremteni a formális, szabályszerű csatornákon történő adatszolgáltatást az intézmények és a hivatal között, továbbá a hivatal szervezeti egységei között. 
   
 10. A hivatal belső szervezeti struktúrájának biztosítania kell, hogy a szervezet alkalmazkodni tudjon az önkormányzati munka során felmerülő egyedi ügyek, igények, feladatok megoldásához is, a szervezeti egységek közötti hatékony munkamegosztás, koordináció megteremtésével, nagyfokú önállósággal, a kezdeményezőkészség erősítése mellett. A szakmai kompetenciák erősítése az életet át tartó tanulás mellett.

 Teljes anyag megtekintéséhez >>> kattintson ide! <<<

  

Rendezvénynaptár 2016


Projektjeink


1. A kerekegyházi Kölcsey és Dózsa Gy. utca részleges felújítása DAOP-3.1.1/B-08-2008-0020

2. A kerekegyházi egészségház komplex akadálymentesítése DAOP-4.3.1-2007-0044

3. A kerekegyházi Humán Szolgáltató Központ Őszi Rózsa Idősek Klubja Nappali Ellátást Nyújtó Intézményének komplex akadálymentesítése DAOP-4.3.1-2007-0085

4. Kerekegyháza településképének javítása a városi identitás erősítése érdekében DAOP-5.1.2/B-2008-0012
Choose your language!
Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó

Emlékezzen rám


Még nem vagy tag? Kattints ide a regisztrációhoz!

Elfelejtetted a jelszavad? Elfelejtetted a jelszavad?

A legbékésebb település

Kerekegyháza
Webkamera


Kerekegyháza
Szent István tér
 

Vidékfejlesztési Minisztérium

Fontos hírei
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Fontos hírei
ELBIR Bűnmegelőzési osztály

Fontos események, hírek
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fontos hírei
Sportfejlesztési program

Kerekegyházi Sportegyesület
Időjárás

VOLÁN menetrend!

KunságVolán ZRt.
Az 5 legfrissebb hír


MÁV menetrend!

MÁV Magyar Államvasutak ZRt.
Rendőrség elérhetősége!

Rendőrkapitányság Kecskemét Lajosmizse Rendőrőrs
Polgárőrség elérhetősége!

Kerekegyházi Polgárőr Egyesület
Közművek és szolgáltatók elérhetőségei

BÁCSVÍZ ZRT., EDF DÉMÁSZ, GDF SUEZ, FILANTROP KHT.
ÉLETET MENTHET!

Kerekegyházi Tűzoltó Köztestület
Pályázatok
Polgármesteri Hírlevelek


DAOP-5.1.2/B-2008-0012Kerekegyháza település képének javítása a városi identitás erősítése érdekében projekt  

Rendezési tervek


Közadatkereső
Hasznos linkekwww.allamkincstar.gov.hu


www.nyilvantarto.hu


Egyéni vállalkozók nyilvántartásaGyűjtsünk a Gyermekekért!

Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért


Peter Cerny Alapítvány